Legislación

En el cas, abans de plantejar-se una eventual represa de tracte successiu, ja sigui mitjançant l'elevació a públic del document privat de compra, ja sigui a través d'un expedient de represa si és que s'acredita la concurrència de circumstàncies extraordinàries, ha de procedir-se a la rectificació dels seients registrals que, segons el que ha manifestat pel recurrent, s'han estès indegudament.

Resolució de 18 de març de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat interina de Pina d'Ebro a expedir la certificació i practicar l'anotació preventiva corresponent en relació amb expedient de represa del tracte successiu.

Date: 
Wednesday, 28 April, 2021

Pages