DECRET 256/2004, de 13 d'abril, de regulació de l'estatut del cap de l'oposició.

L'objecte del present Decret és la creació de la figura del cap de l'oposició i la regulació de les seves relacions amb el Govern de la Generalitat, donant-li el decòrum i dignitat inherents a la seva condició.

El contingut d'aquesta regulació és independent i en cap cas afecta el conjunt de drets i deures que com a diputat del Parlament de Catalunya li corresponen.

D'acord amb l'exposat, a proposta del president de la Generalitat i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte el reconeixement de la condició de cap de l'oposició i la regulació del seu estatut, per tal que gaudeixi de l'atenció i el suports deguts, d'acord amb les funcions i les responsabilitats que se li atribueixen.

Article 2

Condició de cap de l'oposició

Es considera cap de l'oposició el president del grup parlamentari de l'oposició amb més escons al Parlament i, cas que dos grups tinguessin aquesta condició, el que hagi obtingut més vots en les eleccions celebrades.

Capítol II

Procediment d'adquisició i pèrdua de la condició de cap de l'oposició

Article 3

Procediment d'adquisició de la condició de cap de l'oposició

En el termini de 40 dies des de la seva presa de possessió, el president de la Generalitat nomenarà cap de l'oposició al president del grup parlamentari de l'oposició amb més escons, d'acord amb l'article 2.

Article 4

Causes de pèrdua de la condició de cap de l'oposició

La condició de cap de l'oposició es perd per alguna de les causes següents:

a) Per la dissolució del Parlament.

b) Per la pèrdua o suspensió de la condició de diputat.

c) Per la pèrdua de la condició de president del grup parlamentari.

Article 5

Adquisició de l'estatut de cap de l'oposició

L'adquisició de la condició de cap de l'oposició porta implícit el reconeixement dels drets i les prerrogatives que s'estableixen.

Article 6

Pèrdua de l'estatut de cap de l'oposició

El cap de l'oposició perd el seu estatut de cap de l'oposició quan hi concorre alguna de les causes previstes en l'article 4.

Capítol III

Atribucions i funcions del cap de l'oposició

Article 7

Atribucions i funcions del cap de l'oposició

Són atribucions i funcions del cap de l'oposició les següents:

a) Ser consultat, a iniciativa del president de la Generalitat, en aquells assumptes de major importància per al país, com els que puguin afectar a les institucions bàsiques de Catalunya, la seva projecció exterior, el règim d'autogovern o qualsevol altre que el president de la Generalitat consideri.

b) Ser retribuït d'acord amb les atribucions que se li han conferit.

c) Disposar dels mitjans necessaris per a l'exercici de les seves atribucions.

d) Proposar millores a l'acció del govern.

e) Ser tractat i ordenat protocol·làriament conforme a la posició institucional que se li confereix, d'acord amb el capítol V d'aquest Decret.

Capítol IV

Retribucions, incompatibilitats i mitjans de suport institucional

Article 8

Retribucions

1. El cap de l'oposició té dret a percebre unes retribucions assimilades a les que es fixin anualment per als consellers de la Generalitat.

2. El fet de cessar com a cap de l'oposició no dóna dret a la percepció de cap pensió amb caràcter temporal o vitalici.

Article 9

Incompatibilitats

La percepció de les retribucions de cap de l'oposició establertes per aquest Decret és incompatible amb la percepció d'ingressos resultants de l'exercici de càrrecs electius, o alt càrrec, tant de l'Administració de l'Estat com de la Generalitat, i de qualsevol altre càrrec públic o de lliure nomenament remunerat, així com d'activitats privades. En aquests casos, correspon a la persona interessada d'exercir el dret d'opció.

Article 10

Recursos humans i materials

El cap de l'oposició disposarà de dos llocs de treball adscrits al seu servei, amb dedicació especial, assimilats a efectes retributius a un nivell 24, que seran proveïts, a proposta seva, mitjançant el sistema de lliure nomenament.

Les persones que ocupin aquests llocs tindran la consideració de personal eventual i, si fossin funcionaris, passaran a la situació de serveis especials, sempre que no optin per continuar en actiu. Aquests llocs de treball s'inclouran dins la relació de llocs de treball de personal eventual del Departament de la Presidència.

Capítol V

El tractament i l'ordenació protocol·lària del cap de l'oposició

Article 11

El tractament del cap de l'oposició

El tractament del cap de l'oposició és el d'Honorable Senyor.

Article 12

L'ordenació protocol·lària del cap de l'oposició

En els actes oficials de caràcter general a què es refereix l'article 4.1 del Decret 189/1989, de 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, el cap de l'oposició ocuparà el lloc immediatament posterior als expresidents de la Generalitat.

Disposició transitòria única

El nomenament del primer cap de l'oposició al Govern de la Generalitat el farà el president de la Generalitat en el termini de 30 dies des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, d'acord amb el que preveu l'article 2.

Disposició addicional

El Departament d'Economia i Finances adoptarà les mesures necessàries per donar compliment al que s'estableix en aquest Decret.

Barcelona, 13 d'abril de 2004

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Date: 
Wednesday, 21 April, 2004