ORDRE de 24 de juny de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Funció Pública, per la qual es deixa sense efectes l'Ordre de 26 de març de 2020, de la Conselleria d'Hisenda i Funció Pública, per la qual s'amplien els terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions dels tributs gestionats per la Comunitat de Madrid.

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Presidència de les Corts de Castellai Lleó, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de les Corts de Castella i Lleóde convalidació del Decret-llei 4/2020, de 18 de juny, d'impuls i simplificació de l'activitat administrativa per al foment de la reactivació productiva a Castella i Lleó.

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

RESOLUCIÓ de 24 de juny de 2020, de la Presidència de les Corts de Castella iLleó, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de les Corts de Castella i Lleó deconvalidació del Decret-llei 3/2020, de 18 de juny, pel qual es modifica la Llei 7/2005,de 24 de maig, de la Funció Pública de Castella i Lleó.

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Presidència, per la qual s'ordena la publicació en el Butlletí Oficial de Canàries de l'Acord de convalidació del Decret llei 9/2020, de 7 de maig, de modificació de l'Decret llei 6/2020, de 17 de abril, de mesures urgents de caràcter social dirigides a les persones en situació de vulnerabilitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (10L / DL-0010).

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

Resolució de 25 de juny de 2020, de la Direcció general de Treball i Benestar Laboral, per la qual es modifica l'annex de la Resolució de 13 de desembre de 2019 per la qual es publica la relació de festes locals dels municipis de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a 2020 respecte de les inicialment previstes per a l'abril, maig i juny de 2020 i es complementa la Resolució de 23 d'abril i 21 de maig de 2020.

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

RESOLUCIÓ VEH/1520/2020, de 22 de juny, per la qual es dona publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament de Justícia i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda per a l'atenció telefònica en l'àmbit de les entitats jurídiques i el Registre de parelles estables a través de la plataforma del 012.

Fecha: 
dimecres, 1 juliol, 2020

La recurrent funda el seu recurs principal en entendre que el notari va haver de suspendre la tramitació de l'expedient de jurisdicció voluntària, a l'haver-se-comunicat l'existència d'un procediment judicial sobre la mateixa matèria. Igualment assenyala com irregularitats de l'expedient la designació d'un domicili inadequat per a notificacions i en conseqüència el retard en la pràctica de les mateixes el que entén li han impedit estar present en l'inventari, designació de comptador o en l'aprovació de l'quadern particional, i causat per tant indefensió. Les adreces de notificació són proporcionades pels instants del procediment, i en conseqüència cap responsabilitat cal atribuir al notari, qui va cursar adequada i diligentment les notificacions, constant igualment la diligència dels altres notaris territorialment competents per intentar practicar la notificació requerida. No resulta imputable al notari, l'absència de la recurrent en els altres tràmits dels que ara presenta queixa, ja que el notari va complir correctament les seves obligacions de notificació.

Recurs d'alçada interposat per donya ..... contra l'acord de la Junta Directiva de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid de 15 de juliol de 2019 a relació amb l'actuació professional del notari de Madrid senyor Segismundo Álvarez Royo-Villanova a l'autoritzar una escriptura d'aprovació de quadern particional elaborat per comptador partidor datiu.

Fecha: 
dimecres, 29 gener, 2020

El supòsit de fet que dóna lloc a aquest recurs és la impugnació d'una minuta d'honoraris emesa com a conseqüència de la rectificació d'altres dues anteriors corresponent a una acta de designació de mediador respecte de l'cobrament pels conceptes d'una còpia autoritzada i tres simples ( dues d'elles electròniques) i excés de cares, a causa de la documentació unida a la matriu. La Direcció general acorda estimar parcialment el recurs d'alçada, al no procedir la minutació de dues còpies simples electròniques ordenant al notari la rectificació de la factura i devolució de la quantitat de 48,08 més l'IVA corresponent i respecte de la còpia simple en paper, procedir a la seva devolució sempre que tal còpia fos retornada per l'impugnant i no hagués estat utilitzada per cap tràmit.

Recurs d'alçada interposat pel senyor ....., contra l'acord de la Junta Directiva de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid de 24 de juny de 2.019

Fecha: 
dimecres, 29 gener, 2020

El recurs plantejat no pot ser admès. Notificat degudament l'acord que es pretén ara impugnar, mitjançant correu certificat amb justificant de recepció a l'adreça indicada per la recurrent sense haver estat recollit (cfr. Article 40 Llei 39/2015), ha transcorregut amb excés el termini per interposar el recurs de alçada, raó suficient per justificar la seva inadmissió.

Recurs d'alçada interposat per la senyora ..... el 28 de juliol de 2019 contra l'acord de la Junta Directiva de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Galícia de 27 de juny de 2018, sobre l'actuació professional de notari de Orense don Daniel Balboa Fernández, en relació amb la suposada negativa d'aquest a admetre la contestació a un requeriment practicat per un altre notari.

Fecha: 
dimecres, 29 gener, 2020

Pàgines

Subscriure a Col·legi de Notaris de Catalunya RSS