Legislación

És objecte d'aquest expedient decidir si és inscriptible la representació gràfica cadastral corresponent a una finca registral i consegüent rectificació de la seva descripció. El registrador assenyala una sèrie de fets que justifiquen la negativa a inscriure: la prèvia existència de segregacions havent-se determinat amb exactitud la resta de la finca, així com la posterior adquisició i declaració d'obra nova per l'interessat amb la mateixa superfície, i l'oposició fonamentada de propietaris confrontants, que posa de manifest el conflicte sobre la titularitat d'una concreta franja de terreny. A més, l'existència d'una notable desproporció entre la finca registral i la superfície de la representació gràfica cadastral aportada. És pressupost d'aplicació de qualsevol procediment per a la rectificació de descripció de la finca que hi hagi una correspondència entre la descripció de la finca que consti en el Registre i la que resulti de la representació gràfica de la mateixa que es pretén inscriure, correspondència que no es s'aprecia en el cas que ens ocupa. Però el més rellevant, com posa en relleu la registradora interina en el seu informe, és que els dubtes exposades pel registrador són corroborades pel mateix recurrent, que reconeix en el seu escrit de recurs l'existència de negocis jurídics no formalitzats degudament i que no han tingut un adequat accés a Registre. Es desestima el recurs.

Resolució de 2 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Sagunt n.º 1, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica cadastral.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020

Pàgines