Legislación

Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec concedit a dues persones casades entre si, i en garantia de la mateixa es va constituir hipoteca sobre l'habitatge habitual dels prestataris adquirida el mateix dia. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada perquè, al seu parer, no cal pactar un interès moratori diferent a l'fixat legalment en l'article 114, paràgraf tercer, de la Llei Hipotecària. En el cas, per tractar-se de préstec a empleat i en atenció a aquesta qualitat es concedeix en condicions millors de les que s'ofereixen a el públic en general, proporcionant el treballador una retribució addicional, i entre aquestes condicions més favorables es pot incloure un interès de demora inferior al fixat legalment. Cal concloure que, en un cas com el present, el caràcter imperatiu de l'article 114, paràgraf tercer, de la Llei Hipotecària, i concretament la prohibició de pacte en contra en matèria d'interessos de demora estan referits a la forma de càlcul de l'interès de demora, a la prohibició de capitalització i a el tipus màxim fixat per la llei, tipus que -en cas de préstecs hipotecaris amb consumidors-regirà en defecte de clàusula expressa més favorable en benefici del consumidor.

Resolució de 5 d'abril de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Gandia n.º 2, per la qual se suspèn l'inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària.

Fecha: 
dijous, 30 juliol, 2020

Pàgines