Legislación

En el supòsit d'aquest expedient, es tracta de decidir si s'ha d'expedir certificació de domini i càrregues per a l'execució d'una hipoteca quan s'ha produït la modificació de l'primitiu crèdit de manera que s'ha dividit en dos, que passen a tenir diferent règim jurídic , donant-se la circumstància que la finca hipotecada s'ha dividit horitzontalment distribuint cada préstec sorgit de la divisió entre diverses finques que responen exclusivament per a cada un dels respectius crèdits. La hipoteca constituïda inicialment no es pot considerar enllaçada, a efectes d'execució, amb aquestes diferents obligacions, ja que a conseqüència de la divisió de l'préstec i donada la accessorietat de la hipoteca respecte a aquest, aquesta s'ha d'entendre també dividida, així ho exigeix ​​el principi d'especialitat, de manera que hi hagi una perfecta determinació del que garantit, de la garantia constituïda i de la seva inscripció al Registre. I en aquest sentit, és correcta l'actuació de l'registrador que no expedeix la certificació de domini i càrregues ordenada pel Jutjat, ja que no és admissible, en principi, l'execució simultània de dues hipoteques.

Resolució de 4 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador de la propietat d'Àvila n.º 2, per la qual se suspèn l'expedició de un certificat de domini i càrregues ordenada en procediment d'execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020

Presentada una escriptura pública de rectificació d'una altra es modifica la descripció d'una finca registral segons informe tècnic i representació gràfica alternativa a fitxer informàtic en format PDF i la impressió de la mateixa, que s'incorpora a l'esmentada escriptura. El registrador, suspèn la inscripció del títol per no acompanyar-se el títol rectificat, no incorporar-se a la mateixa la corresponent certificació cadastral descriptiva i gràfica ni manifestar-se que la descripció que consta en Cadastre no es correspon amb la realitat física, resultant que en Cadastre es recull una superfície per a la parcel·la de 8.174 metres quadrats, mentre que de les coordenades aportades en format PDF resulta una cabuda de 8.637 metres quadrats, amb alteració dels seus límits. L'article 10 de la Llei Hipotecària va preveure la regulació mitjançant Resolució Conjunta de la Direcció General dels Registres i de l'Notariat i de la Direcció General de Cadastre, entre altres qüestions, els requisits que han de complir la descripció tècnica i la representació gràfica alternativa que es aportació a el Registre de la Propietat en els supòsits legalment previstos. El document incorporat a l'escriptura no reuneix els requisits tècnics exposats, de manera que la qualificació ha de ser confirmada

Resolució de 4 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Pola de Laviana, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020

La Resolució té per objecte la negativa de registrador de la Propietat a cancel·lar una hipoteca en virtut d'un procediment administratiu de reclamació per afecció urbanística per despeses d'urbanització. L'execució d'una càrrega amb millor rang que la hipoteca en execució comportarà la cancel·lació d'aquesta sense necessitat de prèvia cancel·lació de la seva nota marginal, el primer defecte de la nota de qualificació recorreguda, per tant, ha de ser revocat, sense perjudici que el registrador hagi de donar compliment al que disposa l'article 135 de la Llei Hipotecària.

Resolució de 4 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Palafrugell, per la qual es denega la cancel·lació d'una hipoteca sol·licitada a manament administratiu dictat en procediment de constrenyiment per impagament de càrregues urbanístiques.

Fecha: 
divendres, 26 juny, 2020

Pàgines