Legislación

Mitjançant el present recurs es pretén la inscripció d'una escriptura mitjançant la qual es formalitza el cessament d'administradora única d'una societat de responsabilitat limitada i el nomenament d'una altra persona per a aquest càrrec. El registrador rebutja la inscripció d'aquest títol perquè el full de la societat ha estat tancada mitjançant la constància en els assentaments registrals de la baixa provisional de la societat en l'Índex d'Entitats del Ministeri d'Hisenda

Resolució de 27 de setembre de 2014, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles I d'Alacant a inscriure una escriptura de cessament d'una persona com a administradora única d'una societat de responsabilitat limitada i nomenament d'una altra per a aquest càrrec

El registrador suspèn la inscripció la inscripció d'una escriptura de préstec amb constitució d'hipoteca perquè considera que el pacte relatiu als interessos moratoris no s'ajusta al principi d'especialitat, ja que no es fa l'excepció relativa al fet que el tipus d'interès de demora màxim, del 13,069%, només operarà en cas que, en el moment de la meritació, sigui igual o inferior al límit establert per la Llei 1/2013.

Resolució de 2 de febrer de 2015, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Mijas n.º 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb constitució d'hipoteca en garantia del mateix.

ORDRE de 8 d’octubre de 2001, per la qual es determinen els valors i els dissenys dels efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya en euros.


ORDRE de 8 d’octubre de 2001, per la qual es determinen els valors i els dissenys dels efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya en euros.

Atès que pel Decret 275/1985, de 12 de setembre, es van crear els efectes timbrats de la Generalitat de Catalunya com a mitjà de pagament de les taxes, els tributs propis i les sancions pecuniàries que imposin els òrgans de l’administració de la Generalitat de Catalunya, quan així s’hagi determinat;

Pàgines