Legislación

El registrador suspèn la inscripció d'una escriptura per la qual es va formalitzar un préstec garantit amb hipoteca perquè, segons la seva opinió, «cal que el notari expressi en l'escriptura de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019 que ha complert amb les exigències dels articles 29 i 30 de l'Ordre EHA 2899/2011 i que no hi ha discrepàncies entre l'Oferta Vinculant (FEIN) i les clàusules de l'escriptura ». El registrador suspèn la inscripció d'aquesta escriptura perquè, segons la seva opinió, «cal que el notari expressi en l'escriptura de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019 que ha complert amb les exigències dels articles 29 i 30 de l'Ordre EHA 2899/2011 i que no hi ha discrepàncies entre l'Oferta Vinculant (FEIN) i les clàusules de l'escriptura ». En el present cas, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada s'ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament prescrits en els articles 14 i 15 de la Llei 5/2019, als efectes de complir amb el principi de transparència en la concessió de préstecs immobiliaris, en el seu vessant material. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb el acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la Propiedad de Sitges, por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020

Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es va formalitzar un préstec, destinat a finançar l'adquisició d'habitatge habitual dels prestataris, persones físiques; i en garantia de la mateixa es va constituir hipoteca sobre l'habitatge. El registrador suspèn la inscripció d'aquesta escriptura perquè, segons la seva opinió, «cal que el notari expressi en l'escriptura de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019 que ha complert amb les exigències dels articles 29 i 30 de l'Ordre EHA 2899/2011 i que no hi ha discrepàncies entre l'Oferta Vinculant (FEIN) i les clàusules de l'escriptura ». En el present cas, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament prescrits en els articles 14 i 15 de la Llei 5/2019, als efectes de complir amb el principi de transparència en la concessió de préstecs immobiliaris, en el seu vessant material. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb el acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Resolució de 16 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Sitges, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020

Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es va formalitzar un préstec, concedit a dues persones físiques destinat a adquisició d'habitatge habitual; i en garantia de la mateixa es va constituir hipoteca. El registrador suspèn la inscripció d'aquesta escriptura perquè, segons la seva opinió, «cal que el notari expressi en l'escriptura de préstec hipotecari subjecta a la Llei 5/2019 que ha complert amb les exigències dels articles 29 i 30 de l'Ordre EHA 2899/2011 i que no hi ha discrepàncies entre l'Oferta Vinculant (FEIN) i les clàusules de l'escriptura » En el present cas, el notari autoritzant de l'escriptura qualificada s'ha fet constar en la mateixa, sota la seva responsabilitat, que mitjançant l'acta que ressenya, per ell autoritzada, els prestataris han rebut en termini la documentació i l'assessorament prescrits en els articles 14 i 15 de la Llei 5/2019, als efectes de complir amb el principi de transparència en la concessió de préstecs immobiliaris, en el seu vessant material. Per això, s'ha d'entendre que l'escriptura és conforme amb la FEIN i amb el acta prèvia, de manera que la qualificació impugnada no pot ser mantinguda.

Resolució de 16 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Sitges, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020

Pàgines