Legislación

Constitueix l'objecte d'aquest recurs determinar si procedeix la inscripció d'una rectificació de descripció de finca acreditada en expedient notarial tramitat d'acord amb l'article 201 de la Llei Hipotecària. En el cas d'aquest recurs, els dubtes manifestats i degudament fonamentades en la certificació inicial i en la qualificació justifiquen la negativa a practicar la inscripció, al no haver quedat desvirtuades per l'actuat en la tramitació de l'expedient de rectificació de superfície.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat interí de Clots, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta notarial en la que es conclou un procediment de rectificació de descripció que preveu l'article 201 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020

Pàgines