Vist del Registre Mercantil que una societat va designar auditor per verificar els comptes dels exercicis 2009 a 2017 presenten per al seu dipòsit els comptes d'aquest últim exercici sense que a les mateixes s'acompanyi l'informe de verificació. Constant inscrita en el full particular d'una societat la designació d'un auditor de comptes per a la verificació dels comptes anuals no pot portar-se el dipòsit a terme si no vénen acompanyades de l'oportú informe dut a terme per l'auditor inscrit. No altra cosa afirma l'article 279 de la Llei de societats de capital que exigeix l'aportació de l'informe de l'auditor sempre que el seu càrrec consti inscrit en el Registre Mercantil, sigui quina sigui la causa de la qual derivi la inscripció

Fecha: 
dilluns, 28 gener, 2019