Segons la qualificació impugnada, el registrador suspèn la inscripció de l'escriptura de dissolució i liquidació de unasociedad, perquè en el balanç figura el compte «118: Aportacions de socis» amb signe negatiu, i aquest compte només pot ser positiva o amb import «0 ». A efectes de la cancel·lació dels assentaments registrals s'ha d'admetre la manifestació que sobre la inexistència d'actiu i sobre la inexistència de creditors realitzi el liquidador sota la seva responsabilitat -confirmada amb el contingut de l'balanç aprovat-, com esdevé en molts altres supòsits previstos en la legislació societària

Fecha: 
divendres, 2 agost, 2019