Segons la qualificació impugnada el registrador fonamenta la seva negativa a practicar el dipòsit dels comptes anuals d'una societat, en que entre la convocatòria de la Junta General i la seva celebració, no ha transcorregut el termini de trenta dies que estableix l'article 176 de la Llei de societats de capital. L'incompliment de la disposició comporta, en principi, la nul·litat dels acords adoptats en la junta general. La infracció relativa a l'termini previ de la convocatòria de la Junta General està expressament exclosa de la possibilitat d'impugnar acords per infracció de requisits merament procedimentals establerts per la Llei (vid. Article 204.3 de la Llei de societats de capital).

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020