Se sol·licitava de la registradora, de conformitat amb l’article 51.9.e) del Reglament hipotecari, la constància, a totes i cadascuna de les finques gravades amb els censos emfitèutics que es relacionaven a la mateixa instancia, del domicili dels censalistes que la subscrivien. En la instancia se sol·licitava també nota simple informativa de totes i cadascuna de les finques gravades amb els drets reals relacionats, amb indicació de les dades personals dels seus titulars, a fi de poder procedir a la reclamació de lluïsmes i pensions meritades i, en el seu cas, a la redempció i extinció dels drets reals, a l’empara de la disposició transitòria catorzena del llibre V del Codi civil de Catalunya.

Fecha: 
dijous, 19 juny, 2014