Resoluciones

La qüestió de fons basada en l'aplicació del dret civil especial de Catalunya, ha estat resolta per la Resolució de la Direcció General de Dret de 5 de setembre de 2019, la qual, confirmant la qualificació recorreguda, conclou el següent: L'article 569-5.3 de l'CCC no estableix, al regular la constitució del dret de retenció, l'abstenció o la negativa d'el propietari a atorgar l'escriptura de reconeixement del dret de retenció -que només ell pot atorgar-davant l'exigència del retenidor. Però no té per què fer-ho, perquè en aquest cas s'apliquen -com indica el registrador de la propietat- les normes corresponents a l'acompliment forçós de les obligacions que consisteixen en l'emissió d'una declaració de voluntat, d'acord amb les quals, quan el obligat es nega a emetre-la, el tribunal competent ha de resoldre tenir per emesa la declaració de voluntat (article 708 de la LEC). D'altra banda, així es desprèn de l'article 569-8.3.b) del CCC, que, en la tramitació de la realització del valor de l'immoble retingut, exigeix al retenidor aportar l'escriptura pública de la constitució del dret o, "si fos necessari , la resolució judicial corresponent ", que és, precisament, la dictada per l'autoritat judicial en els supòsits en què el propietari s'hagi negat a atorgar aquesta escriptura. És correcta i totalment ajustada a dret la decisió del registrador plasmada en la seva nota de qualificació, denegant l'inici de procediment registral respecte d'un títol que ja va ser objecte d'una qualificació negativa, confirmada íntegrament per la citada Resolució de la Direcció General de Dret.

Resolució de 27 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Granollers n.º 3, per la qual denega la pràctica de l'assentament de presentació de determinada escriptura.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020

La Resolució té per objecte determinar l'àmbit d'eficàcia d'una sentència ferma que revoca una resolució de l'extinta Direcció general dels Registres i del Notariat de data 10 d'octubre de 2018.

Resolució de 26 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat d'Orense n.º 3, per la qual se suspèn la inscripció d' un certificat administrativa en què s'acorda l'adjudicació directa d'una finca i la cancel·lació de les càrregues posteriors a l'anotació en la qual se sustenta el procediment administratiu.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020

L'única qüestió objecte de debat en aquest recurs és si per a la tramitació de l'expedient previst a l'article 201 de la Llei Hipotecària cal que sigui coincident la nova descripció que es pretén fer constar en el Registre amb la que figura en el títol de domini de promotor. La registradora entén en la seva qualificació que això és així tenint en compte la remissió genèrica que l'article 201 de la Llei Hipotecària fa a l'article 203 pel que fa a la tramitació de procediment El criteri que sosté la registradora no pot mantenir-se i han d'acollir les al·legacions que formula el recurrent. En l'expedient per a la rectificació de descripció de la finca, l'article 201 expressa com a particularitat que el seu inici es realitza «mitjançant l'aportació a l'Notari de la descripció registral de la finca i la seva descripció actualitzada», sense que sigui, per tant, cal aportar el títol dominical. Això és coherent amb l'objecte i finalitat d'aquest procediment, en el qual no es pretén acreditar el domini d'una finca, sinó que únicament es pretén l'adequació de la seva descripció registral a la realitat física, constant ja inscrit el domini, de manera que el rellevant serà l'acreditació de la representació gràfica de la finca, que determina la seva exacta ubicació i delimitació

Resolució de 25 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Zafra, per la qual es denega l'expedició de certificació en un expedient de domini per a la rectificació de descripció.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020

L'única qüestió objecte de debat en aquest recurs és si per a la tramitació de l'expedient previst a l'article 201 de la Llei Hipotecària cal que sigui coincident la nova descripció que es pretén fer constar en el Registre amb la que figura en el títol de domini de promotor. La registradora entén en la seva qualificació que això és així tenint en compte la remissió genèrica que l'article 201 de la Llei Hipotecària fa a l'article 203 pel que fa a la tramitació de procediment El criteri que sosté la registradora no pot mantenir-se i han d'acollir les al·legacions que formula el recurrent. En l'expedient per a la rectificació de descripció de la finca, l'article 201 expressa com a particularitat que el seu inici es realitza «mitjançant l'aportació a l'Notari de la descripció registral de la finca i la seva descripció actualitzada», sense que sigui, per tant, cal aportar el títol dominical. Això és coherent amb l'objecte i finalitat d'aquest procediment, en el qual no es pretén acreditar el domini d'una finca, sinó que únicament es pretén l'adequació de la seva descripció registral a la realitat física, constant ja inscrit el domini, de manera que el rellevant serà l'acreditació de la representació gràfica de la finca, que determina la seva exacta ubicació i delimitació

Resolució de 25 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Zafra, per la qual es denega l'expedició de certificació en un expedient de domini per a la rectificació de descripció.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020

Per escriptura de donació es transmet un 86,899563% d'una finca. En la descripció de la finca es diu que la finca ha estat partida en dos per un camí, formant segons Cadastre les parcel·les 148 i 156 de polígon 9. Es fa referència a la part expositiva, que escriptura de venda anterior ia la donant va transmetre el 13,10000% de la finca en què es va pactar que la finca transmesa, una vegada que legalment divisible, es concreti en l'ús exclusiu i excloent de l'total de la parcel·la 156.El registrador suspèn la inscripció per entendre que hi ha un acte de parcel·lació sense llicència i per contravenir la legislació sobre unitats mínimes de cultiu. S'atorga escriptura d'esmena en la qual es té per no posats els pactes de concreció d'ús, però el registrador entén que no hi ha hagut esmena suficient de la nota de qualificació, que manté.El registrador ha de procedir d'acord amb el que disposen els articles 79 i 80 de Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries a l'Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística, acompanyant no només el títol de donació sinó també l'escriptura d'esmena (que no es va poder prendre en consideració en la inicial notificació efectuada a la Conselleria d'Agricultura). I en cas que no hi hagi oposició a sol·licitar aquests informes, haurà de procedir a la inscripció, deixant clar al seient qual s'inscriu una quota indivisa sobre la total finca, composta per les dues parcel·les

Resolució de 20 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'Algete, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de donació.

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020

Pàgines