Resoluciones

En una escriptura de liquidació de beneficiaris i partició d'herència no es poden adjudicar al cònjuge supervivent, sense més, béns privatius del causant pel concepte de pagament dels seus drets en la societat conjugal, sinó que haurà d'expressar-se la veritable causa d'aquesta adjudicació, una cosa que en l'escriptura qualificada en aquest cas no succeeix.

Resolució de 26 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Madrid núm. 22, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'acceptació d'herència i aprovació i elevació a públic de quadern particional pel que fa a una herència.

Fecha: 
dijous, 10 desembre, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. En aquest cas resulten identificades i fonamentades els dubtes del registrador en la nota de qualificació pel que fa a l'existència de conflicte entre finques confrontants, discutint-se sobre el caràcter mitger o no de la línia divisòria entre les propietats.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Santa Fe núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

La venda de béns, propietat de comunitat hereditària, per algun només dels cohereus, sense consentiment dels altres, abans de la partició és nul·la, per aplicació combinada dels articles 397 i 1261 CC en implicar la disposició de la cosa comuna per un només dels partícips una alteració que requeriria el consentiment dels altres.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Madrid núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de constitució d'hipoteca unilateral.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

Es presenta en el Registre de la Propietat de Huelma escriptura d'extinció de condomini. En el cas, ens trobem en primer lloc davant una evident discrepància entre la descripció de la finca continguda en el títol previ d'adquisició i en el títol translatiu inmatriculador com a conseqüència d'una rectificació; i, al seu torn, davant un dubte fonamentada i justificada per la registradora en la seva nota de qualificació pel que fa a la identitat de la finca. Es desestima el recurs.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Huelma, per la qual suspèn la immatriculació d'una finca de conformitat amb el que disposa l'article 205 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. En aquest cas resulten identificades i fonamentades els dubtes de la registradora en la nota de qualificació pel que fa a l'existència de conflicte entre finques confrontants i possible invasió d'una finca confrontant.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Corcubión-Muros, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una representació gràfica alternativa a la cadastral. S'aplica la doctrina de la Direcció General per als supòsits en què es pretén la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral i existeix una oposició expressa de titulars de finques confrontants, quan aquests aporten documents per escrit en suport de les seves al·legacions. Es desestima el recurs.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Benissa, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

En aquest recurs ha de decidir-se si pot o no practicar-se l'anotació preventiva d'un crèdit refaccionari quan ja s'ha fet constar en el Registre de la Propietat la finalització de les obres que són objecte de la refacció. Practicats els seients es troben sota la salvaguarda judicial i no és possible revisar la legalitat en la pràctica d'aquest seient ni de la qualificació positiva prèvia per la qual s'han practicat els seients, amb els consegüents efectes de legitimació que els mateixos generen.

Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat accidental del registre de la propietat de Madrid núm. 55, per la qual es denega la pràctica d'una anotació preventiva de crèdit refaccionari.

Fecha: 
dilluns, 7 desembre, 2020

Pàgines