Resoluciones

En l'escriptura la qualificació ha estat impugnada dos atorgants, de nacionalitat xinesa, acrediten que van contraure entre si matrimoni el dia 23 de setembre de 2004 a la República Popular de la Xina i manifesten que aquest matrimoni «s'ha vingut regint pel règim de la societat de guanys », liquiden la mateixa mitjançant l'adjudicació dels béns que es descriuen i convenen que el matrimoni s'entendrà contret sota el règim d'absoluta separació de béns amb aplicació de el Codi Civil espanyol en el no previst en aquesta escriptura. En el moment d'extinció i consegüent liquidació de el règim económicomatrimonial dels titulars registrals s'ha d'acreditar davant la registradora el contingut i vigència de el Dret estranger, en aquest cas xinès, aplicable a aquest règim (el que s'estendrà a la possibilitat mateixa de modificar el mateix règim econòmic matrimonial i subjectar-lo a la llei espanyola). I aquesta manca d'acreditació no ha estat suplerta per una indagació o coneixement directe de l'esmentat Dret estranger per part de notari autoritzant ni de la registradora, cosa que, com s'ha indicat, constitueix una facultat però no una obligació dels mateixos.

Resolució de 7 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i de l'Notariado, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Chiclana de la Frontera n.º 1, per la qual se suspèn la inscripció d' una escriptura de liquidació de societat conjugal.

Fecha: 
dijous, 28 novembre, 2019

Pàgines