Resoluciones

Es discuteix en el present expedient si procedeix practicar la inscripció de l'adquisició d'un bé immoble derivada de la dissolució de el matrimoni per divorci dels titulars, sent adjudicat el mateix a donya M. V. F. S. en el conveni regulador aprovat judicialment. El procediment registral és iniciat per la recurrent mitjançant la presentació d'una instància en el Registre de la Propietat juntament amb una fotocòpia tant de la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància en el procediment de divorci de mutu acord com de l'conveni regulador aprovat en la mateixa. És principi bàsic de el Dret hipotecari que només la documentació autèntica i pública pot tenir accés a l'Registre, de manera que tractant-se de documents judicials, siguin resolucions o diligències de qualsevol índole, el document a presentar ha de ser l'executòria, el manament o testimoni corresponent expedit per qui es trobi facultat a tal efecte amb les formes i solemnitats previstes en les lleis, extrems que no es donen en aquest cas, ja que la documentació aportada a qualificació consisteix en meres fotocòpies, és a dir reproduccions xerográficas d'un document.

Resolució de 23 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Villena, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada a la que s'acompanya fotocòpia d'una sentència de divorci i del conveni regulador.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020

La registradora suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec i constitució d'hipoteca perquè, assenyalant dues objeccions: primera, que no s'especifica quines circumstàncies determinen la «relació més estreta» de què es fa dependre el tipus d'interès; i, segona, que es fa dependre la bonificació d'interès de l'impagament de l'préstec. Cap d'aquestes objeccions pot ser confirmada. La primera d'elles, perquè de la interpretació literal, finalista, lògica i sistemàtica de l'estipulació qüestionada (cfr. Articles 1281, 1283, 1284 i 1285 de el Codi Civil) resulta explícita i inequívocament la voluntat de les parts respecte de la bonificació del tipus d'interès en un sencer per cent, que es condiciona al compliment d'ambdós requisits establerts. També la segona objecció, s'ha de revocar, doncs de la clàusula sisena de l'escriptura resulta inequívocament que en cas de demora l'interès que haurà de satisfer el deutor serà «un interès nominal superior en tres punts percentuals al tipus vigent en el moment de pagament»; i el fet que aquest interès -remuneratorio o ordinari- al tipus vigent pugui ser incrementat en un enter per cent si no es compleixen les condicions establertes per obtenir la bonificació de la mateixa no es pot confondre amb un increment de l'interès moratori

Resolució de 17 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat d'Ocaña, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària .

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020

Pàgines