Resoluciones

Constitueix l'objecte d'aquest recurs determinar si procedeix la inscripció d'una rectificació de descripció de finca acreditada en expedient notarial tramitat d'acord amb l'article 201 de la Llei Hipotecària. En el cas d'aquest recurs, els dubtes manifestats i degudament fonamentades en la certificació inicial i en la qualificació justifiquen la negativa a practicar la inscripció, al no haver quedat desvirtuades per l'actuat en la tramitació de l'expedient de rectificació de superfície.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat interí de Clots, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta notarial en la que es conclou un procediment de rectificació de descripció que preveu l'article 201 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020

Si bé l'escriptura de constitució d'hipoteca s'atorga durant la fase de liquidació del concurs, no és fins després de la conclusió de la mateixa quan es presenta a inscripció al Registre, moment en el qual el deutor ha recuperat íntegres les seves facultats d'administració i disposició sobre els seus béns i en què la hipoteca haurà quedat plena i perfectament constituïda.

Resolució de 2 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de registrador de la propietat accidental de Palma de Mallorca n.º 4 a inscriure una escriptura de constitució d'hipoteca durant la fase de liquidació del concurs.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020

La Direcció General ha reiterat que la negativa a la pràctica d'un assentament de presentació només s'ha de fer quan el document la constància registral se sol·licita sigui, palmària i indubtablement, d'impossible accés a Registre. En el present expedient ens trobem davant d'una instància privada que no pot provocar assentament registral algun, per la qual cosa s'ha de confirmar la decisió de l'registrat

Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Xixona, per la qual es denega la rectificació de la cabuda d'una finca.

Fecha: 
dimarts, 14 gener, 2020

Pàgines