Resoluciones

«Només es pot disposar dels béns concrets d'una comunitat postganancial, sense necessitat de la prèvia liquidació i adjudicació dels béns que l'integren, sempre que l'acte sigui atorgat per tots els interessats que esgoten la plena titularitat de el bé». Amb base en l'exposat queda justificat el tracte abreujat sense necessitat d'atorgament de cap altra escriptura.

Resolució de 7 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i de l'Notariado, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Jerez de la Frontera n.º 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dijous, 28 novembre, 2019

Pàgines