Resoluciones

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de declaració d'obra nova per antiguitat i constitució de la mateixa en règim de divisió horitzontal, en els estatuts es configura a més un dret de vol o sobreedificación

Resolució de 26 de juny de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Viver, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de declaració d'obra nova per antiguitat i divisió en règim de propietat horitzontal.

Fecha: 
dilluns, 22 juliol, 2019

Constitueix l'objecte d'aquest recurs determinar si procedeix la inscripció d'una rectificació de descripció de finca acreditada en expedient notarial tramitat conforme a l'article 201 de la Llei Hipotecària. Els dubtes manifestades i degudament fonamentades en la qualificació justifiquen la negativa a practicar la inscripció, a la vista de les alteracions en la realitat física de la finca que resulten dels antecedents cadastrals.

Resolució de 26 de juny de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Còria, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta notarial per la qual es conclou un procediment de rectificació de descripció que preveu l'article 201 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dilluns, 22 juliol, 2019

La qüestió que es planteja en el present recurs és la relativa a si és necessari el nomenament d'administrador judicial, per embargar els béns d'una herència jacent o almenys cal que els hereus, tots o algun d'ells, hagin estat part o hagin tingut la possibilitat de ser part en el procediment judicial en el qual s'ordena l'embargament.

Resolució de 21 de juny de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Vitòria n.º 5, per la qual se suspèn la pràctica de una anotació preventiva d'embargament, per dirigir-se el procediment contra l'herència jacent dels titulars registrals, sense que s'hagi notificat a cap possible hereu ni s'hagi nomenat un administrador judicial de l'herència.

Fecha: 
dimecres, 17 juliol, 2019

En el present supòsit, dues úniques qüestions són objecte de recurs: la primera, la possibilitat d'inscripció parcial de l'escriptura de préstec hipotecari objecte de la nota de qualificació a la llum del defecte recorregut, amb exclusió de la clàusula controvertida, circumstància sol·licitada per l'interessat per instància.  Pel que fa a la possibilitat de practicar la inscripció de la hipoteca amb exclusió de l'estipulació objecte de denegació registral, cal assenyalar que la fórmula per a la determinació dels interessos ordinaris forma part inescindible de la contraprestació que ha de rebre el prestador, ja que aquest interès constitueix el preu de diners prestats i, per tant, en constituir també un element essencial per a la determinació d'un dels conceptes garantits amb la hipoteca, no procedeix la inscripció parcial si simultàniament no se sol·licita l'exclusió de la inscripció de la responsabilitat hipotecària corresponent a aquest concret concepte, circumstància que no figura a la instància sobre inscripció parcial presentada i que obra en l'expedient.

Resolució de 21 de juny de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Carmona, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec hipotecari per raó d'establir-la liquidació d'interessos remuneratoris sobre la base de l'any comercial de 360 dies.

Fecha: 
dimecres, 17 juliol, 2019

Pàgines