Resoluciones

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de partició d'herència en la qual són rellevants les circumstàncies següents: la causant, de veïnatge civil basca, va morir el 16 de gener de 2017, en estat de divorciada i va deixar un sol fill i dos néts menors d'edat, fills d'aquest; en el seu testament, llega al seu fill el que per llegítima estricta li correspongui. La testadora prega al seu fill legatari que no reclami aquests drets que li corresponen i renunciï als mateixos. Després institueix hereu al seu nét I., i als altres que pogués tenir a la seva mort per parts iguals. La registradora assenyala com a defecte que, suposant l'adjudicació en favor de el pare, una renúncia als drets hereditaris dels menors d'edat, cal l'autorització judicial. Estan degudament representats tots els interessos en conflicte, i s'interpreten les paraules i la voluntat de la testadora en el sentit de deixar al seu fill la llegítima estricta, és a dir, coincidint amb el terç que en la Llei Basca correspon a l'legitimari; i que, en la resta de l'cabal, dos terços, va voler que heretessin els seus néts. Feta aquesta interpretació, duta a terme per les persones facultades per a fer-la, es realitzen la partició i adjudicacions

Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Vitòria n.º 5, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de partició d'herència.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020

Aquest expedient, ha estat analitzat i resolt pel pronunciament previ de la Direcció General de 24 de juliol de 2019, i substancialment no es produeix cap fet nou, respecte dels defectes insubsanables llavors observats. Per això s'acorda desestimar el recurs interposat.

Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació negativa el registrador de la propietat d'Eivissa núm 4, per la qual s'acorda no inscriure una escriptura d'acceptació de drets legitimaris.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'adjudicació de llegat. Centrats en el concret supòsit, en l'acta de notorietat es declara la possessió de l'habitatge a favor de el legatari des de la mort de testador en 1945, sense que consti cap reclamació dels seus legitimaris o creditors, no cal el lliurament de el bé.

Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat d'Oviedo n.º 5, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de adjudicació de llegat.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020

Pàgines