Resoluciones

Ha de decidir-se en aquest expedient si és inscriptible una agrupació de finques, aportant-una representació gràfica alternativa a la cadastral de la finca resultant de l'agrupació, de la qual resulta més una modificació de la superfície registral. Un cop tramitat l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària, la registradora suspèn la inscripció pel motiu d'existir oposició dels titulars de dues finques confrontants. Les finques registrals confrontants no tenen inscrita la representació gràfica cadastral, pel que tal representació no gaudeix de la protecció del principi de legitimació registral que estableix l'article 38 de la Llei Hipotecària en relació amb el seu article 10, apartat 5. Però és que a més, com afirma el recurrent, en la descripció registral de les finques confrontants tampoc consta identificar la referència cadastral de les mateixes i ni tan sols resulta acreditada en l'expedient la correspondència de les finques registrals confrontants amb les parcel·les cadastrals. En conseqüència, no es pot concloure de tot això la conseqüència de no admetre la inscripció de la representació gràfica alternativa aportada sense fonamentar les raons que impedeixen a la registradora la incorporació a l'foli real de la finca.

Resolució de 18 de febrer de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Inca n.º 1, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura d'agrupació de finques.

Fecha: 
dijous, 2 juliol, 2020

Pàgines