Resoluciones

Es planteja en aquest expedient per una banda si han quedat prou acreditats l'autoliquidació i el pagament de l'impost corresponent d'una escriptura de compravenda i per un altre si ha quedat justificada la identitat entre la finca registral venuda i el certificat d'eficiència energètica, la cèdula d' habitabilitat i el certificat d'estat de deutes amb la comunitat de propietaris Ha de rebutjar-se la inscripció d'un document si es justifica que s'ha presentat l'autoliquidació de la mateixa i ingressat l'import corresponent, però no a quin impost es refereix aquesta autoliquidació i pagament, com succeeix en aquest cas. Pel que fa a el segon defecte, respecte a si existeix o no identitat entre la finca registral venuda i el departament a què es refereixen els esmentats certificats i cèdula, de manera que aquesta és l'única qüestió a resoldre en aquest expedient. Tenint en compte tots els documents aportats i examinats en el seu conjunt, així com a les manifestacions de la part venedora contingudes en l'escriptura, pot arribar-se a la conclusió raonable que els mateixos sí que s'estan referint a la finca transmesa, de manera que aquest defecte ha de ser revocat.

Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Direcció General delsRegistres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Barcelona n.º 11, per la qual essuspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020

Pàgines