Resoluciones

La registradora en la seva nota assenyala que en el cas s'està davant d'un problema de ruptura del tracte registral, i que si bé hi ha els títols que permeten aquesta represa, els mateixos són errònies pel que fa a la finca alienada, doncs sembla ser era la finca registral 1.376 i no la 1.374, però per reprendre referit tracte registral, no s'ha procedit a la rectificació d'aquests títols, sinó que per contra, s'ha anat a un procediment judicial ordinari contra el titular registral, procediment aquest que al cas que ens ocupa considera que no és apte per obtenir la referida represa No podent-se dur a terme la rectificació mitjançant el consentiment voluntari de la societat titular registral afectada, s'ha obtingut l'oportuna resolució judicial dictada en judici declaratiu interposat contra aquesta, en la qual així mateix es declara la titularitat de la finca registral 1376 a favor dels demandants. En conseqüència, el títol presentat, l'esmentada sentència ferma, és apta per practicar la rectificació.

Resolució de 11 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat d'Almuñécar, per la qual se suspèn la inscripció d'una sentència declarativa de domini d'una finca registral, i es declara la cancel·lació de la inscripció contradictòria de finca per haver-se dictat resolució judicial en un procediment no idoni per originar els assentaments ordenats.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Es debat si és inscriptible una escriptura de préstec hipotecari, concedit a una persona física, que estigui garantit mitjançant hipoteca sobre béns immobles per a ús residencial, en el qual es pacta com a tipus d'interès de demora segons s'estableix en la clàusula d'interessos de demora , fins a un màxim a efectes hipotecaris de el 9%.És important distingir entre el possible sostre o límit superior d'oscil·lació que es pugui pactar entre les parts respecte a la variabilitat del tipus d'interès moratori, topall amb abast merament obligacional, del màxim percentatge que pugui assolir aquest interès a efectes de cobertura hipotecària i que s'ha d'incloure en les escriptures de constitució d'hipoteca per a complir el que disposen els articles 114 de la Llei Hipotecària i 220 del seu Reglament. En el cas els interessos pactats estan subjectes a fluctuació (són interessos variables), no podria complir-se amb l'exigència de determinació si no assenyalés un límit màxim del tipus d'interès que quedarà cobert amb la garantia hipotecària i la determinació delimita l'abast de el dret real constituït amb caràcter general. Podrà passar que aquest màxim pactat de responsabilitat del 9% per cent quedi, durant la vigència del préstec, per sobre o per sota dels interessos realment exigibles al deutor.

Resolució de 11 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Feliu de Llobregat n.º 1, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de préstec hipotecari.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Es debat si és inscriptible una escriptura de préstec hipotecari, concedit a una persona física, que estigui garantit mitjançant hipoteca sobre béns immobles per a ús residencial, en el qual es pacta com a tipus d'interès de demora segons s'estableix en la clàusula d'interessos de demora , fins a un màxim a efectes hipotecaris de el 9%. És important distingir entre el possible sostre o límit superior d'oscil·lació que es pugui pactar entre les parts respecte a la variabilitat del tipus d'interès moratori, topall amb abast merament obligacional, de l'màxim percentatge que pugui assolir aquest interès a efectes de cobertura hipotecària i que s'ha d'incloure en les escriptures de constitució d'hipoteca per a complir el que disposen els articles 114 de la Llei Hipotecària i 220 del seu Reglament. En el cas dels interessos pactats estan subjectes a fluctuació (són interessos variables), no podria complir-se amb l'exigència de determinació si no assenyalés un límit màxim del tipus d'interès que quedarà cobert amb la garantia hipotecària i la determinació delimita l'abast de el dret real constituït amb caràcter general. Podrà passar que aquest màxim pactat de responsabilitat del 9% per cent quedi, durant la vigència de l'préstec, per sobre o per sota dels interessos realment exigibles al deutor.

Resolució de 11 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Feliu de Llobregat n.º 1, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura de préstec hipotecari.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Pàgines