Resoluciones

Tal com assenyala l'article 202 de la Llei Hipotecària, les coordenades es refereixen a la superfície ocupada per l'edificació el que s'ha d'entendre en el sentit que ha d'estar realment ocupada, no merament projectada la seva ocupació. Altrament, si l'edificació no arribés a executar-se o es modifiqués a la seva terminació, el Registre publicaria una informació errònia

Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i de l'Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcorcón n.º 2, per la qual es denega la inscripció d'una escriptura d'elevació a públic de document privat de compravenda de dret de superfície, esmenada mitjançant sengles diligències, i de l'escriptura pública de cessió de contracte.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

No pot procedir-se a la inscripció, sense perjudici que per l'interessat s'exercitin els recursos o actuacions corresponents davant aquesta autoritat administrativa o fins i tot judicial per a instar la rectificació de la resolució dictada, o bé entaular el judici declaratiu que correspongui en defensa dels seus drets.

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Arganda del Rei núm. 2, per la qual es denega la inscripció d'una representació gràfica cadastral.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

No pot procedir-se a la inscripció, sense perjudici que per l'interessat s'exercitin els recursos o actuacions corresponents davant aquesta autoritat administrativa o fins i tot judicial per a instar la rectificació de la resolució dictada, o bé entaular el judici declaratiu que correspongui en defensa dels seus drets.

Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Arganda del Rei núm. 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una representació gràfica cadastral.

Fecha: 
divendres, 27 desembre, 2019

Segons resulta de l'historial registral de les finques, el venedor que va subscriure el contracte privat amb el causant ja no té titularitat registral sobre la finca esmentada, per haver realitzat ja altres vendes inscrites. Si el que es pretengués fos la inscripció de la sentència que es ressenya en l'escriptura, seria necessari aportar l'original d'aquesta sentència, de la qual es dedueix que el procés judicial s'ha seguit contra el titular registral o els seus hereus.

Resolució de 22 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i de l'Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat accidental de Madrid n.º 5, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de protocol quadern particional i addició d'herència.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019

Pàgines