Resoluciones

-

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 22 a cancelar por caducidad dos anotaciones preventivas.

Fecha: 
divendres, 11 octubre, 2019

L'objecte del present recurs consisteix a determinar si és inscriptible un decret d'adjudicació en procediment d'execució directa sobre béns hipotecats si en el procediment consta que, amb posterioritat, s'ha notificat, però no requerit de pagament ni demandat, al tercer posseïdor que, no sent deutor del préstec hipotecari ni hipotecant no deutor, va adquirir la finca executada i va inscriure la seva adquisició abans d'iniciar-dit procediment Wn el cas que motiva el present expedient, en el qual, consultat el fitxer localitzador d'entitats inscrites (FLEI) i la pròpia documentació presentada, es comprova que les al·legacions realitzades pel recurrent, relatives al fet que la titular registral, es troba conformada per les mateixes persones que l'adjudicatària del bé, així com que les dues societats estan representades per la mateixa persona, són efectivament certes; motiu pel qual el jutge, en les diferents diligències que s'acompanyen, no estima necessari traslladar demanda i requeriment de pagament a qui ja es troba prou notificat del procediment i no en situació d'indefensió (article 24 de la Constitució espanyola).

Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació negativa del registrador de la propietat de Xixona, per la qual se suspèn la inscripció d'un acte d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procediment d'execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 11 octubre, 2019

-

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Madrid n.º 40, por la que se deniega la inscripción de una representación gráfica catastral.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària. La registradora suspèn la inscripció a l'entendre que no resulta possible la pràctica de la inscripció sol·licita per haver estat acordada l'adjudicació directa en un procediment d'alienació obert el dia 26 de juliol de 2018. Es confirma el defecte interposat pel registrador.

Resolució de 23 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019

Pàgines