Resoluciones

Es planteja en aquest expedient per una banda si han quedat prou acreditats l'autoliquidació i el pagament de l'impost corresponent d'una escriptura de compravenda i per un altre si ha quedat justificada la identitat entre la finca registral venuda i el certificat d'eficiència energètica, la cèdula d' habitabilitat i el certificat d'estat de deutes amb la comunitat de propietaris Ha de rebutjar-se la inscripció d'un document si es justifica que s'ha presentat l'autoliquidació de la mateixa i ingressat l'import corresponent, però no a quin impost es refereix aquesta autoliquidació i pagament, com succeeix en aquest cas. Pel que fa a el segon defecte, respecte a si existeix o no identitat entre la finca registral venuda i el departament a què es refereixen els esmentats certificats i cèdula, de manera que aquesta és l'única qüestió a resoldre en aquest expedient. Tenint en compte tots els documents aportats i examinats en el seu conjunt, així com a les manifestacions de la part venedora contingudes en l'escriptura, pot arribar-se a la conclusió raonable que els mateixos sí que s'estan referint a la finca transmesa, de manera que aquest defecte ha de ser revocat.

Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Direcció General delsRegistres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Barcelona n.º 11, per la qual essuspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura de partició d'herència en la qual són rellevants les circumstàncies següents: la causant, de veïnatge civil basca, va morir el 16 de gener de 2017, en estat de divorciada i va deixar un sol fill i dos néts menors d'edat, fills d'aquest; en el seu testament, llega al seu fill el que per llegítima estricta li correspongui. La testadora prega al seu fill legatari que no reclami aquests drets que li corresponen i renunciï als mateixos. Després institueix hereu al seu nét I., i als altres que pogués tenir a la seva mort per parts iguals. La registradora assenyala com a defecte que, suposant l'adjudicació en favor de el pare, una renúncia als drets hereditaris dels menors d'edat, cal l'autorització judicial. Estan degudament representats tots els interessos en conflicte, i s'interpreten les paraules i la voluntat de la testadora en el sentit de deixar al seu fill la llegítima estricta, és a dir, coincidint amb el terç que en la Llei Basca correspon a l'legitimari; i que, en la resta de l'cabal, dos terços, va voler que heretessin els seus néts. Feta aquesta interpretació, duta a terme per les persones facultades per a fer-la, es realitzen la partició i adjudicacions

Resolució de 19 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Vitòria n.º 5, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de partició d'herència.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020

Pàgines