Resoluciones

La qüestió de fons que es planteja és si per dur a terme una subrogació activa hipotecària de les regulades en la Llei 2/1994 de 30 de març, de subrogació i modificació de préstecs hipotecaris, és necessari aportar al notari autoritzant, i incorporar-se per aquest en l'escriptura, la certificació de deute emesa per l'antiga entitat creditora. La certificació de l'import del deute no constitueix un requisit imprescindible de la subrogació perquè això implicaria fer dependre el dret de subrogar del prestatari a la voluntat de l'antic creditor.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació emesa per la registradora de la propietat núm. 11 de Madrid en una escriptura de subrogació activa d'hipoteca, per raó de no constar incorporada la certificació de deute emesa pel banc.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

De les dades i documents que obren en l'expedient, s'evidencia que la delimitació gràfica alternativa a la cadastral proposta pot alterar la realitat física exterior que es delimita amb la global descripció registral (que no és una altra que la que resulta de les representacions gràfiques cadastrals inscrites), podent amb això afectar als drets de tercers, procedint, per tant, confirmar la qualificació negativa del registrador.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat accidental de San Lorenzo del Escorial núm. 3, per la qual se suspèn la inscripció d'una representació gràfica alternativa a la cadastral.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

Es presenta a inscripció la rectificació de descripció de finca acreditada en expedient notarial tramitat de conformitat amb l'article 201 de la Llei Hipotecària. S'aprecia una desproporció de superfície tan notable que justifica la falta d'identitat manifestada pel registrador que existeixi correspondència del recinte amb la finca registral.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Torrejón de Ardoz núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta notarial de rectificació de descripció de finca.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

El Reglament de Costes ha volgut mantenir un alt grau de protecció del domini públic, i és per això per la qual cosa ha imposat al registrador que detecti la contigüitat de la finca transmesa amb la zona demanial l'obligació de requerir una certificació del Servei de Costes. Si transcorre un mes des que l'Administració va rebre la comunicació del registrador per emetre la preceptiva certificació sense que aquesta s'hagi rebut en el Registre, ha de practicar-se la inscripció.

Resolució d'11 de desembre de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sueca, per la qual es denega la inscripció d'una compravenda després de rebre certificació acreditativa de la invasió parcial del domini públic marítim terrestre.

Fecha: 
dilluns, 28 desembre, 2020

Pàgines