Resoluciones

La Direcció General admet la viabilitat com títol inscriptible d'un acord transaccional homologat pel jutge, sempre que el seu objecte sigui el propi d'un conveni regulador (article 90 del Codi Civil) i resulti de la documentació presentada la connexió de l'acord amb una situació de crisi matrimonial, de manera que del títol presentat a inscripció resulti que la liquidació del règim econòmic matrimonial provingui d'un procés de nul·litat, separació o divorci.

Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat interí de Jerez de los Caballeros a inscriure un testimoni d'una interlocutòria judicial pel qual s'homologa un conveni de transacció judicial sobre liquidació de règim econòmic matrimonial.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

Presentada una escriptura de protocol·lització de quadern particional per comptador-clenxador datiu amb aprovació notarial pel que fa a una herència, no consta qui ha sol·licitat la designació de la comptadora-partidora, fet imprescindible qualificar la congruència del seu nomenament (article 1057, paràgraf segon, del Codi Civil).

Resolució de 19 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat de Valdepeñas, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de protocol·lització de quadern particional per comptador partidor datiu amb aprovació notarial pel que fa a una herència.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

Es discuteix en aquest expedient si escau practicar una anotació preventiva de demanda pel que fa a una finca registral al si d'un procediment ordinari de reclamació de quantitat per impagament de quotes de la comunitat de propietaris. No és possible practicar l'anotació preventiva de demanda, perquè el seu objecte el constitueix una obligació de fer en reclamació de quantitat, i no ser, per tant, una de les establertes en l'article 42 de la Llei Hipotecària.

Resolució de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Fuengirola núm. 1, per la qual se suspèn l'extensió d'una anotació preventiva de demanda.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

No es pot suspendre l'inici de la tramitació de l'expedient previst en l'article 199 de la Llei Hipotecària per l'únic motiu d'existir una diferència de superfície desproporcionada. La Direcció General considera que només procedeix denegar l'inici de l'expedient, quan de manera palmària i evident resulta improcedent, l'adequat és iniciar-ho, practicar totes les proves i tràmits previstos en aquest precepte i procedir a la seva qualificació a la seva conclusió.

Resolució de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alacant núm. 3, per la qual se suspèn iniciar un expedient d'inscripció de representació gràfica.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

És doctrina de la DG, que, l'aplicació de l'article 132.1.º de la Llei Hipotecària, estén la qualificació registral als efectes de les inscripcions i cancel·lacions a què doni lloc el procediment d'execució directa sobre els béns hipotecats, entre altres extrems, a què s'ha demandat i requerit pagament al deutor, hipotecant no deutor i tercers posseïdors que tinguin inscrit el seu dret en el Registre en el moment d'expedir-se certificació de càrregues en el procediment.

Resolució de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat interina de Torrent núm. 1 a inscriure un decret d'adjudicació i el corresponent manament de cancel·lació dictades en un procediment judicial d'execució directa de béns hipotecats.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

Es planteja si és possible practicar, a requeriment de l'Administració, una nota marginal amb la finalitat d'advertir que una finca confronta amb una via pecuària, la qual no està delimitada, sense que ni tan sols s'hagi iniciat aquest procediment, als efectes d'advertir les possibles conseqüències d'una eventual delimitació. La nota marginal no se sol·licita en el curs de cap procediment administratiu en què els titulars registrals hagin tingut intervenció alguna, motiu pel qual la qualificació negativa ha de confirmar-se.

Resolució de 18 de febrer de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra l'informe emès pel registrador de la propietat interí d'Alcaraz, pel qual es denega la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afectació d'una finca pel futur delimitació d'una via pecuària.

Fecha: 
dimecres, 10 març, 2021

Pàgines