Resoluciones

-

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 1 a inscribir una sentencia aprobatoria del convenio regulador de los efectos de una separación judicial de mutuo
acuerdo.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

La registradora suspèn la inscripció l'escriptura d'acabament d'una obra prèviament declarada en construcció consistent en un habitatge unifamiliar. perquè, segons expressa en la seva qualificació, manca el Llibre de l'Edifici. És reiterada doctrina de la Direcció General la necessitat d'aportar per al seu arxiu el llibre de l'edifici. Es confirma el defecte.

Resolució de 16 de maig de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de la registradora de la propietat d'Albacete n.º 1 a inscriure un acta de finalització d'obra autoritzada per notari.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019

En el present cas es presenta en el Registre el testimoni del decret d'adjudicació i, en una addició al manament en què es relaciona un decret pel qual s'estima un recurs de reposició contra la diligència d'ordenació de data 13 de març de 2017 i s'addiciona tal decret pel que fa adjudicació de les usufructuàries. La qüestió se circumscriu a determinar si el decret pel qual s'estima el recurs interposat és títol suficient per poder practicar l'oportuna inscripció de nua propietat i usdefruit com a conseqüència del títol d'adjudicació. El recurs ha de ser estimat. En virtut del recurs de reposició interposat el títol d'adjudicació queda definitivament formalitzat amb atribució d'un dret d'usdefruit.

Resolució de 22 d'abril de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Madrid n.º 29, per la qual se suspèn la inscripció del testimoni de un decret d'adjudicació dictat en el si de
un procediment d'execució de títols judicials, al que s'acompanya de manament de cancel·lació de càrregues i altres decrets i diligències d'ordenació, així com un manament d'addició.

Fecha: 
dilluns, 13 maig, 2019

-

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad interino de Huércal-Overa, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva
terminada y compraventa.

Fecha: 
dilluns, 13 maig, 2019

Pàgines