Resoluciones

Vist del Registre Mercantil que una societat va designar auditor per verificar els comptes dels exercicis 2015, 2016 i 2017 es presenten per al seu dipòsit els comptes d'aquest últim exercici sense que a les mateixes s'acompanyi l'informe de verificació. Constant inscrit en el full particular d'una societat la designació d'un auditor de comptes per a la verificació dels comptes anuals no pot portar-se el dipòsit a terme sinó vénen acompanyades de l'oportú informe dut a terme per l'auditor inscrit.

Resolució de 10 de desembre de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles de Ciutat Real, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponents a l'exercici 2017.

Fecha: 
dijous, 3 gener, 2019

Presentada en el Registre Mercantil escriptura pública d'ampliació de capital per compensació de crèdits a la qual s'acompanya l'acta notarial de la junta celebrada, és qualificada negativament.   Ha de ser objecte de confirmació doncs de la documentació presentada no resulta que els administradors hagin dut a terme cap acció que hagi permès a l'soci absent l'exercici del seu dret d'assumpció preferent.

Resolució de 25 d'octubre de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles d'Albacete, per la qual es rebutja la inscripció d'un augment de capital d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dilluns, 19 novembre, 2018

Pàgines