Resoluciones

El fet que hagi estat tancada el full registral de la societat no és obstacle per a l'expedició de la certificació necessària per al trasllat de domicili social, ja que, indubtablement, aquesta modificació estatutària és compatible no només amb l'eventual reactivació de la societat dissolta sinó també amb la seva liquidació

Resolució de 28 de maig de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles de Burgos a expedir certificació per trasllat del domicili social d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dilluns, 18 juny, 2018

El present recurs té per objecte determinar si és possible el dipòsit de comptes d'una societat que no acompanya informe d'auditor a petició de la minoria, quan es dóna la circumstància que hi ha resolució ferma del registrador acordant la seva procedència, però no nomenament efectiu. L'acord d'aprovació dels comptes adoptat en una junta en la convocatòria s'ha incomplert l'exigència de l'article 272.2 de la Llei de societats de capital és nul de ple dret.

Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles XVI de Barcelona, per la qual se suspèn el dipòsit de comptes anuals d'una societat.

Fecha: 
dijous, 15 març, 2018

Pàgines