Resoluciones

En el present expedient ens trobem clarament davant d'una instància privada que no pot provocar assentament registral algun, per la qual cosa s'ha de confirmar la negativa del registrador a la pràctica de l'assentament de presentació, sobre la qual res argumenta la recurrent. Igualment, un cop practicat un assentament, el mateix es troba sota la salvaguarda dels tribunals produint tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud bé per la part interessada, bé pels tribunals de Justícia d'acord amb els procediments legalment establerts

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles II de Santa Creu de Tenerife, per la qual es denega la iniciació d'un procediment de designació de mediador concursal i inscripció d'empresari individual.

Fecha: 
dijous, 21 juny, 2018

El fet que hagi estat tancada el full registral de la societat no és obstacle per a l'expedició de la certificació necessària per al trasllat de domicili social, ja que, indubtablement, aquesta modificació estatutària és compatible no només amb l'eventual reactivació de la societat dissolta sinó també amb la seva liquidació

Resolució de 28 de maig de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa del registrador mercantil i de béns mobles de Burgos a expedir certificació per trasllat del domicili social d'una societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dilluns, 18 juny, 2018

Pàgines