Resoluciones

Dels fets resulta que es va presentar de manera telemàtica al Registre Mercantil una escriptura pública de contingut immobiliari que palesament no pot causar assentament de presentació al no tenir contingut registrable en aquest Registre. Aquest error de presentació que porta a terme el notari autoritzant es consolida pel que comet el registrador Mercantil en fer constar en la seva nota de denegació que la mateixa es refereix a un subjecte inscrit.

Resolució de 27 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Burgos, per la qual es denega la presentació d'una escriptura pública.

Fecha: 
dilluns, 9 juliol, 2018

La utilització del sintagma adjectival «professionals» al costat de la abreviatura indicativa de la forma social, produeix una indubtable confusió en el trànsit al permetre deduir que la societat es troba subjecta a les especialitats de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals sense que sigui així.

Resolució de 7 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil II d'Alacant, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de societat de responsabilitat limitada.

Fecha: 
dilluns, 25 juny, 2018

En el present expedient ens trobem clarament davant d'una instància privada que no pot provocar assentament registral algun, per la qual cosa s'ha de confirmar la negativa del registrador a la pràctica de l'assentament de presentació, sobre la qual res argumenta la recurrent. Igualment, un cop practicat un assentament, el mateix es troba sota la salvaguarda dels tribunals produint tots els seus efectes mentre no es declari la seva inexactitud bé per la part interessada, bé pels tribunals de Justícia d'acord amb els procediments legalment establerts

Resolució d'1 de juny de 2018, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora mercantil i de béns mobles II de Santa Creu de Tenerife, per la qual es denega la iniciació d'un procediment de designació de mediador concursal i inscripció d'empresari individual.

Fecha: 
dijous, 21 juny, 2018

Pàgines