Resoluciones

La qüestió principal que es planteja en el present recurs rau a determinar si la substitució de la «marca gravada» amb una hipoteca mobiliària, marca que tenia un nombre determinat a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques i el registre havia caducat, per la mateixa marca que s'ha tornat a registrar però que té ara diferent nombre a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, constitueix un supòsit de novació modificativa, ja que la marca gravada materialment és la mateixa, o de novació extintiva, ja que es tractaria d'un objecte gravat diferent, el que implicaria la cancel·lació de la hipoteca primitiva i la necessitat de constituir una nova hipoteca «ex novo» sobre la nova marca inscrita. Es tracta d'un supòsit semblant a el canvi de nom de carrer, o de nombre del mateix, en què es troba situat l'immoble gravat amb hipoteca immobiliària, i igual que en aquest cas s'exigeix ​​el corresponent certificat municipal acreditatiu. I com en aquest cas està legitimat a reflectir-ho en el Registre el titular del bé hipotecat, sempre que s'acrediti fefaentment, com ocorre en el present supòsit on s'acompanya certificació específica de l'Oficina de Espanyola de Patents i Marques acreditativa de la nova inscripció de la marca hipotecada.

Resolució de 4 de març de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació subscrita per la registradora de béns mobles II de Madrid, per la qual acorda no practicar la inscripció d'una instància presentada en què se sol·licita la inscripció d'una novació de la hipoteca mobiliària.

Fecha: 
dilluns, 6 juliol, 2020

Pàgines