Resoluciones

En el cas dels habitatges d'ús turístic, la limitació d'ús no és, com dèiem abans, una limitació absoluta a usar l'habitatge com a tal, sinó que sigui explotat en una de les moltes formes d'explotació possibles en aquest concepte. Així doncs, ens hem de decantar per acceptar que el canvi normatiu permet admetre que la inscripció de l'acord comunitari debatut és possible en el benentès que els propietaris dissidents, si ja exerceixen l'activitat, no poden ser compel·lits a cessar-la mentre no transmetin llurs elements privatius.

RESOLUCIÓ JUS/167/2017, de 6 de febrer, dictada en el recurs governatiu interposat per la C. de P. de l'Av. de R. 60-64, de Barcelona, contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de modificació d'estatuts de propietat horitzontal en la qual s'estableix la prohibició de destinar cap dels departaments privatius de l'edifici a l'activitat d'habitatge d'ús turístic, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dimarts, 14 febrer, 2017

Les declaracions de voluntat que no s'exterioritzen de forma expressa poden deduir-se, certament, d'actes concloents; però tals actes consisteixen en la realització de conductes positives, a través de les quals el seu autor executa o realitza una determinada activitat que posa inequívocament de manifest la voluntat que la guia. D'una abstenció o d'una omissió no pot deduir-se cap voluntat, tota vegada que poden obeir als més diversos motius, i això impedeix que l'abstenció o l'omissió siguin susceptibles de qualificar-se com "concloents" o "inequívoques".

RESOLUCIÓ JUS/2666/2016, de 21 de novembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel
senyor R. G. G. en representació de la senyora M. I. B. R., contra la suspensió de la inscripció d'una
escriptura d'acceptació d'herència per aplicació de l'article 442-13 del Codi civil de Catalunya, de la
registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Badalona, núm. 3.

Fecha: 
dimecres, 30 novembre, 2016

L'única qüestió que es planteja en aquest recurs, relacionat amb l'exercici de les facultats atribuïdes per un poder preventiu de conformitat amb l'article 222-2 CCC, és la de determinar si els actes de disposició d'immobles que realitza l'apoderat en nom del poderdant en ús d'un poder preventiu requereixen autorització judicial o no.Entre l'autorització concreta establerta clarament pel particular interessat i l'autorització abstracta posada en mans del jutge per la llei, en aquest cas, per disposició de la llei, preval l'autorització particular.

RESOLUCIÓ JUS/2614/2016, de 25 d'octubre, dictada en el recurs governatiu, interposat per la notària de Terrassa Eva Maria Corbal San Adrián, contra la suspensió de la inscripció d'una escriptura de cessió en pagament de deutes, atorgada per persones apoderades en virtut d'un poder preventiu que conté la facultat d'alienar immobles sense autorització judicial, del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de Terrassa, núm. 2.

Fecha: 
dilluns, 28 novembre, 2016

L'acord que es pretén inscriure tracta sobre la inclusió en els estatuts d'una comunitat de propietaris de la norma segons la qual els propietaris dels pisos només podran realitzar un ús residencial familiar o particular, del qual queden exclosos una sèrie d'usos turístics. Això és clarament una limitació del dret de propietat. Cal vetllar per un just equilibri entre el principi de vinculació dels propietaris dels elements privatius en les normes estatutàries que prohibeixen determinades activitats i la vocació de l'exercici del dret de propietat amb el màxim abast possible, emmarcat en un context del seu exercici amb una funció social. Procedeix fer aquesta valoració en el si de la junta de propietaris que tracta sobre l'aprovació de la inclusió d'una determinada clàusula estatutària limitadora del dret de propietat, i en el si de les deliberacions es poden ponderar els diferents interessos en joc i la conveniència o no conveniència de aprovar la clàusula proposta en la convocatòria de la junta. Però aquestes circumstàncies de fet s'escapen a la qualificació de la registradora, i les circumstàncies i interessos particulars hipotèticament lesionats de cada cas concret només són apreciables, si escau, en seu judicial.

RESOLUCIÓ JUS/2448/2016, de 25 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de propietaris de l’edifici situat al carrer Còrsega, núm. 58, de Barcelona, contra la denegació de la inscripció d’un acord relatiu a la prohibició d’usos turístics, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dijous, 10 novembre, 2016

La qüestió bàsica que es planteja en aquest recurs és la dels límits de l'autonomia de la voluntat en la regulació del règim jurídic de la comunitat especial de la propietat horitzontal. Res impedeix que la comunitat de propietaris estableixi un recàrrec i interessos de demora en cas d'impagament de deutes dels propietaris i que, si escau, correspon a legislador, i no al registrador de la propietat o al notari, establir límits a les clàusules estatutàries que els fixin, i correspon a l'autoritat judicial, mai al registrador, moderar, si escau, la seva aplicació.

RESOLUCIÓ JUS/2216/2016, de 14 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Mancomunitat amb Piscina Avinguda 11 de Setembre 89-92-95 de Cubelles contra la denegació de la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix un recàrrec dels crèdits impagats en cas de demora més un interès de demora, de la registradora de la propietat titular del Registre de Vilanova i la Geltrú núm. 1.

Fecha: 
dilluns, 10 octubre, 2016

Pàgines