Resoluciones

La qüestió bàsica que es planteja en aquest recurs és la dels límits de l'autonomia de la voluntat en la regulació del règim jurídic de la comunitat especial de la propietat horitzontal. Res impedeix que la comunitat de propietaris estableixi un recàrrec i interessos de demora en cas d'impagament de deutes dels propietaris i que, si escau, correspon a legislador, i no al registrador de la propietat o al notari, establir límits a les clàusules estatutàries que els fixin, i correspon a l'autoritat judicial, mai al registrador, moderar, si escau, la seva aplicació.

RESOLUCIÓ JUS/2216/2016, de 14 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Mancomunitat amb Piscina Avinguda 11 de Setembre 89-92-95 de Cubelles contra la denegació de la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix un recàrrec dels crèdits impagats en cas de demora més un interès de demora, de la registradora de la propietat titular del Registre de Vilanova i la Geltrú núm. 1.

Fecha: 
dilluns, 10 octubre, 2016

Sembla procedent distingir, d'una banda, acords que -com en el present cas- modifiquen el títol constitutiu per restablir el règim general de contribució establert per la llei, de manera que tots els propietaris satisfan la quantia que correspon a la seva quota de participació, modificant la regulació privilegiada que exonerava algun o alguns propietaris determinats. Així l'acord -la adopció permet l'article 553-45.2 del Codi civil- es pot aprovar amb el vot favorable de la majoria qualificada establerta per l'article 553-25.4 del Codi civil.

RESOLUCIÓ JUS/3149/2015, de 17 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per C. V. S., com a representant de la Comunitat de Propietaris del carrer Gomis, núm. 73, de Barcelona, contra la
qualificació negativa d'una escriptura de protocol·lització de modificació del títol constitutiu de la comunitat
pel registrador de la propietat de Barcelona núm. 11.

Fecha: 
dilluns, 14 març, 2016

Pàgines