Resoluciones

L'acord que es pretén inscriure tracta sobre la inclusió en els estatuts d'una comunitat de propietaris de la norma segons la qual els propietaris dels pisos només podran realitzar un ús residencial familiar o particular, del qual queden exclosos una sèrie d'usos turístics. Això és clarament una limitació del dret de propietat. Cal vetllar per un just equilibri entre el principi de vinculació dels propietaris dels elements privatius en les normes estatutàries que prohibeixen determinades activitats i la vocació de l'exercici del dret de propietat amb el màxim abast possible, emmarcat en un context del seu exercici amb una funció social. Procedeix fer aquesta valoració en el si de la junta de propietaris que tracta sobre l'aprovació de la inclusió d'una determinada clàusula estatutària limitadora del dret de propietat, i en el si de les deliberacions es poden ponderar els diferents interessos en joc i la conveniència o no conveniència de aprovar la clàusula proposta en la convocatòria de la junta. Però aquestes circumstàncies de fet s'escapen a la qualificació de la registradora, i les circumstàncies i interessos particulars hipotèticament lesionats de cada cas concret només són apreciables, si escau, en seu judicial.

RESOLUCIÓ JUS/2448/2016, de 25 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de propietaris de l’edifici situat al carrer Còrsega, núm. 58, de Barcelona, contra la denegació de la inscripció d’un acord relatiu a la prohibició d’usos turístics, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dijous, 10 novembre, 2016

La qüestió bàsica que es planteja en aquest recurs és la dels límits de l'autonomia de la voluntat en la regulació del règim jurídic de la comunitat especial de la propietat horitzontal. Res impedeix que la comunitat de propietaris estableixi un recàrrec i interessos de demora en cas d'impagament de deutes dels propietaris i que, si escau, correspon a legislador, i no al registrador de la propietat o al notari, establir límits a les clàusules estatutàries que els fixin, i correspon a l'autoritat judicial, mai al registrador, moderar, si escau, la seva aplicació.

RESOLUCIÓ JUS/2216/2016, de 14 de setembre, dictada en el recurs governatiu interposat per la Mancomunitat amb Piscina Avinguda 11 de Setembre 89-92-95 de Cubelles contra la denegació de la inscripció d’una escriptura de modificació d’estatuts de propietat horitzontal en la qual s’estableix un recàrrec dels crèdits impagats en cas de demora més un interès de demora, de la registradora de la propietat titular del Registre de Vilanova i la Geltrú núm. 1.

Fecha: 
dilluns, 10 octubre, 2016

Pàgines