Resoluciones

La inscripció de l'escriptura d'herència que considerem que cal fer, no causa cap perjudici especial a les persones instituïdes hereves en el penúltim testament de la causant, atorgat el 1998, que serien hereves si el darrer testament fos nul per manca de capacitat de la testadora o per defecte formal. Malgrat la inscripció, es manté intacta la seva legitimació per a impugnar el testament

RESOLUCIÓ JUS/3526/2019, de 9 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat per I. de la Ll. Á. contra la qualificació de 7 d'agost de 2019 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat número 5 de Barcelona que suspèn la inscripció d'una escriptura d'herència perquè en el testament que la regeix, atorgat per una persona subjecta a curatela, no s'han complert els requisits de l'article 421-9 del Codi civil de Catalunya.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019

L'operació de segregació de la porció de terreny venuda en el document privat elevat a públic, de 81,60 m², té la consideració de parcel·lació urbanística i li és exigible la llicència de parcel·lació o la declaració municipal d'innecessarietat corresponent.No és procedent que el Registre de la Propietat torni a demanar un altre document de reconeixement explícit d'innecessarietat de llicència de parcel·lació.

RESOLUCIÓ JUS/3525/2019, de 4 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Terrassa Esteban Cuyás Henche contra la qualificació de 24 de juliol de 2019 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat de Terrassa número 5 per la qual suspèn la inscripció d'una escriptura de segregació, elevació a públic d'un document privat de compravenda i agrupació.

Fecha: 
dimarts, 24 desembre, 2019

La inadequada fonamentació jurídica del recurs, especialment significativa ateses les circumstàncies del cas, ha de portar a la desestimació del recurs. El sol fet que ara hi hagi un pronunciament judicial sobre el conveni regulador de 7 de novembre de 2013 no converteix el pacte relatiu a la divisió de la cosa comuna i l'atribució de l'habitatge familiar en "vàlid i eficaç", com pretén la recurrent, perquè, com ella mateixa reconeix, aquest pronunciament es refereix només a les mesures relatives a la filla menor d'edat sobre guarda i aliments.

RESOLUCIÓ JUS/1019/2019, de 10 d’abril, dictada en el recurs interposat per D. R. B. contra la qualificació
negativa de 28 de novembre de 2018 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de
Balaguer de suspensió de la inscripció d’una escriptura que formalitza un conveni regulador d’extinció de
parella estable.

Fecha: 
dijous, 25 abril, 2019

Pàgines