Resoluciones

La inadequada fonamentació jurídica del recurs, especialment significativa ateses les circumstàncies del cas, ha de portar a la desestimació del recurs. El sol fet que ara hi hagi un pronunciament judicial sobre el conveni regulador de 7 de novembre de 2013 no converteix el pacte relatiu a la divisió de la cosa comuna i l'atribució de l'habitatge familiar en "vàlid i eficaç", com pretén la recurrent, perquè, com ella mateixa reconeix, aquest pronunciament es refereix només a les mesures relatives a la filla menor d'edat sobre guarda i aliments.

RESOLUCIÓ JUS/1019/2019, de 10 d’abril, dictada en el recurs interposat per D. R. B. contra la qualificació
negativa de 28 de novembre de 2018 del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat de
Balaguer de suspensió de la inscripció d’una escriptura que formalitza un conveni regulador d’extinció de
parella estable.

Fecha: 
dijous, 25 abril, 2019

Per a la inscripció de l'existència d'mitgera horitzontal i de la regulació convinguda pels propietaris de les finques implicades no cal, la prèvia modificació de la descripció registral de les finques ni la coordinació gràfica entre Registre i Cadastre. Una bona praxi documental ha de dur a l'actualització de la descripció literària ia la coordinació gràfica dels dos registres immobiliaris que coexisteixen, cadascun amb les seves funcions, en el nostre sistema, però es conclou que cap norma legal imposa l'actualització en el cas present perquè no es donen els supòsits que preveu la Llei hipotecària, redactada d'acord amb la Llei 13/2015, de 24 de juny, de reforma de la Llei hipotecària i del Text refós de la Llei del cadastre immobiliari. Els propietaris de les dues finques han optat per descriure-tal com estan inscrites, és a dir, per mantenir el que últimament es coneix com a descripció literària de les finques, i en cap cas han demanat la coordinació de conformitat amb l'article 199.1 de la Llei hipotecària.

RESOLUCIÓ JUS/2349/2018, d’11 d’octubre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Lleida Gerardo Mármol Llombart contra la qualificació de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 de Lleida que suspèn la inscripció d’una escriptura de reconeixement i regulació de mitgeria horitzontal perquè considera poc determinats els béns als quals s’aplica.

Fecha: 
divendres, 19 octubre, 2018

El règim jurídic aplicable a la titularitat de la finca no es modifica pel transcurs del temps, sinó que es manté l'aplicació de la llei francesa malgrat que la finca estigui situada a Catalunya, ja que es va constituir d'acord amb el dret francès. És aplicable l'article 9.8 del Codi civil espanyol, que remet a la llei francesa, perquè és llei nacional d'ambdós atorgants

RESOLUCIÓ JUS/1857/2018, de 30 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Castelló d'Empúries Emilio Mezquita García-Granero contra la qualificació del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 2 de Roses que suspèn la inscripció d'una escriptura de cessament de parella de fet i extinció de pacte de supervivència.

Fecha: 
dimarts, 7 agost, 2018

El cert és que l'informe s'ha lliurat, però a l'escriptura no s'indica que es compleixen els requisits que estableix el punt 2 de l'article 15 de l'esmentat Decret 67/2015. Per tant, caldrà acreditar, també, el lliurament del certificat d'aptitud o, si és el cas, l'exoneració de l'obligació de rebre'l feta per l'adquirent, exoneració que no consta a l'escriptura la qualificació de la qual és objecte d'aquest recurs.

RESOLUCIÓ JUS/1785/2018, de 20 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per Mariano José Gimeno Valentín-Gamazo, notari de Barcelona, contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda, del registrador de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 3 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 30 juliol, 2018

La redacció tant de l'escriptura de modificació dels estatuts com de la inscripció haurien de ser curoses per tal de deixar determinades les entitats o elements privatius transitòriament exceptuats de la limitació d'ús acordada; ha de quedar especificat o determinat quin és el departament que queda transitòriament exceptuat de la limitació acordada perquè el seu propietari ha votat en contra de l'acord. I en aquest sentit, en l'acta de protocol·lització dels estatuts aprovats consta de manera clara que el propietari del 6è 2a va votar en contra de l'acord.

RESOLUCIÓ JUS/1784/2018, de 20 de juliol, dictada en el recurs governatiu interposat per la Comunitat de Propietaris del carrer Aragó, 95, de Barcelona contra la qualificació que suspèn la inscripció d'una acta de protocol·lització dels estatuts de la comunitat de propietaris, de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 16 de Barcelona.

Fecha: 
dilluns, 30 juliol, 2018

Pàgines