Resoluciones

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual la Taula de la Subhasta, vist el resultat de la subhasta deserta, s'acorda l'alienació directa i l'adjudicació del bé, taxat en 12.345,84 euros i que va ser adjudicat per 1.001,01euros. Pel que fa a l'adjudicació directa després de quedar deserta la subhasta: No procedeix acudir a l'adjudicació directa perquè ha estat eliminada pel Reial Decret 1071/2017, i com resulta de l'actual article 107 del Reglament general de recaptació. Un cop declarada deserta la subhasta el procedent és aplicar la previsió de l'article 109.1, que de conformitat amb l'article 172.2 de la Llei general tributària, disposa que quan en el procediment d'alienació no s'haguessin adjudicat algun o alguns dels béns embargats, el òrgan de recaptació competent podrà proposar de forma motivada a l'òrgan competent la seva adjudicació a la Hisenda pública en pagament dels deutes no cobertes -o en cas de no entendre procedent aquesta opció, iniciar un nou procediment d'alienació a través d'una nova subhasta, d'acord a l'article 112.2 del Reglament general de recaptació. Pel que fa a el preu d'adjudicació inferior al 50% de la valor de taxació: És doctrina de la DG (per totes, la Resolució de 5 d'abril de al 2019), admetre que el creditor pugui sol·licitar l'adjudicació de la finca per una quantitat que representi menys del 50% de la valor de taxació de la finca, suposa trencar l'equilibri que el legislador ha volgut que el procediment de constrenyiment garanteixi entre els interessos de l'executant (obtenir la satisfacció del seu crèdit amb càrrec a el bé hipotecat), i de l'executat (no patir un perjudici patrimonial molt més gran que el valor del que es deu al creditor). La interpretació d'una norma no pot emparar l'empobriment desmesurat i sense fonament d'una banda, i l'enriquiment injust de l'altra »

Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
diumenge, 2 agost, 2020

En el títol qualificat s'aporta a una societat de guanys una finca de naturalesa rústica que es manifesta no inscrita. S'acompanya com a títol adquisitiu previ, escriptura de compravenda, per la qual l'aportant compra l'esmentada finca manifestant el caràcter privatiu del preu o contraprestació, amb asseveració del cònjuge de l'esmentat caràcter. La registradora suspèn l'inscripció per entendre que és una documentació creada ad hoc, fet que suposa eludir les prevencions que per a l'immatriculació mitjançant títol públic ha instituït el legislador. No concorren els elements necessaris per poder inferir la creació instrumental de documentació ad hoc per a procurar l'immatriculació eludint els requisits legals (ni la coetaneïtat o proximitat de tots dos negocis, ni la inexistència de títol original d'adquisició, ni hi ha transmissions circulars, ni el nul o baix cost fiscal de l'operació) ja que hi ha doble títol translatiu públic, ha passat més d'un any entre les dues transmissions -que és el criteri fixat legalment -, no acaba sent titular qui inicialment ho va transmetre, no encobreix un pacte d'atribució de guanys ex article 1355 CC donat el temps transcorregut entre l'adquisició i l'aportació; i s'ha tributat el corresponent a cada negoci jurídic documentat.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcàsser de San Juan n.º 2, per la qual es denega la immatriculació d'una finca.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Perquè pogués inscriure (voluntàriament ja que no és preceptiva ni constitutiva la inscripció) la cessió d'un determinat préstec hipotecari com a conseqüència de la constitució de fons de titulització hauria d'aportar la còpia autoritzada de l'escriptura de constitució del fons en què figurés clarament el crèdit cedit, escriptura que hauria d'estar degudament liquidada d'l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sense necessitat d'acreditar el consentiment ni la notificació als deutors cedits. Requisits que no es donen en el supòsit de fet d'aquest expedient.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Llorenç de l'Escorial n.º 3, per la qual es denega una instància privada sol·licitant la inscripció de la cessió d'una hipoteca a favor d'un fons de titulització d'actius.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Mitjançant escriptura la qualificació és impugnada, dues persones casades en règim legal de guanys compren un immoble, una participació indivisa del 70% amb caràcter de guanys del matrimoni i una participació indivisa del 30% amb caràcter privatiu de l'esposa. Afegeixen que fent ús de la preferència del principi d'autonomia de la voluntat (arts. 4 i 125 de la Llei 5/2015, de el Dret Civil Basc, així com els arts. 1255 i 1355 de el Codi Civil), sobre el principi de subrogació real establert per les normes de el Codi Civil per a la societat de guanys consenten en l'adquisició de la finca amb caràcter privatiu de l'esposa sol·liciten que s'inscrigui la indivisa del 30% a nom de el cònjuge adquirent amb caràcter privatiu per haver estat adquirida amb aquest caràcter . A més manifesten, als únics efectes del que disposa l'article 1.358 de el Codi Civil, que els diners amb el qual s'ha efectuat l'adquisició del 30% és privatiu de l'esposa compradora. La Direcció General conclou que els cònjuges, per pacte, estan determinant el caràcter privatiu de la participació indivisa del bé comprada per l'esposa, abstracció feta de que no hagi pogut acreditar el caràcter privatiu d'aquesta participació mitjançant aplicació directa del principi de subrogació real per faltar la prova fefaent del caràcter privatiu dels diners emprats (a falta en el Dret comú d'una presumpció legal com l'establerta en l'article 213 de el Codi de Dret Foral d'Aragó), de manera que tots dos consorts, en exercici de la seva autonomia de la voluntat, exclouen el joc de la presumpció de guanys de l'article 1361 de el Codi Civil; i, com al·lega el recurrent, en l'escriptura qualificada queda explicitat el caràcter onerós del negoci entre els esposos, en el sentit que hi ha una perfecta commutativitat sinal·lagmàtica entre el caràcter de l'adquirit i els fons emprats en l'adquisició.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de registrador de la propietat de Sant Sebastià n.º 2, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de compravenda.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Mitjançant l’escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec concedit per una companyia d’assegurances, a una persona física emprada seva i en garantia de la mateixa es va constituir hipoteca sobre l’habitatge habitual del prestatari. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè entén que no es tracta d’un acte ocasional. No obstant això, d’aquest tipus de préstecs a empleats, accessoris respecte de l’activitat principal de la prestador (asseguradora), no pot afirmar-se que es realitzin amb una finalitat exclusivament inversora. I, d’altra banda, de l’àmbit d’aplicació de la Llei 2/2009 resulten clarament exclosos els préstecs garantits amb hipoteca que recaigui sobre immoble residencial, com passa en el cas. També considera el registrador que d’acord amb l’article 114 de la Llei Hipotecària, no és possible pel seu caràcter imperatiu pactar un interès moratori diferent a el de tres punts superior al remuneratori, encara que sigui inferior com passa en aquest cas. Per tractar-se de préstec a empleat i en atenció a aquesta qualitat es concedeix en condicions millors de les que s’ofereixen a el públic en general, proporcionant al treballador una retribució addicional, i entre aquestes condicions més favorables es pot incloure, sens dubte, un interès de demora inferior al fixat legalment.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Pola de Siero, per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura de préstec amb garantia hipotecària.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Ha de decidir-se en aquest expedient si és o no inscriptible una escriptura d'acceptació d'herència, segregació i lliurament de llegats. Si s'admet que el marmessor comptador partidor pugui segregar o dividir les finques de l'causant com a acte previ a la partició, amb més raó s'ha de reconèixer la mateixa facultat a l'hereu o als hereus (que succeeixen al causant en tots els seus drets i obligacions) com acte previ al lliurament de llegats que per llei els correspon. El que succeeix en el present cas és que, al concórrer a tals hereus la condició de col·legataris respecte de la finca que és objecte de segregació per adjudicar-se o lliurar dues de les parcel·les resultants i la part resta de la finca matriu entre els compareixents, entenent complerta amb això el lliurament del primer llegat ordenat per la causant, sense intervenció dels restants col·legataris ha un evident conflicte d'interesses entre ells; i, precisament la contraposició intrínseca d'interessos entre els cohereus és la raó per la qual l'article 1057, paràgraf primer, del Codi Civil estableix un règim d'incompatibilitat entre les figures del comptador-partidor i d'hereu, al disposar que «el testador pot encomanar per acte entre vius o mortis causa per després de la seva mort la simple facultat de fer la partició a qualsevol persona que no sigui un dels cohereus ». Per això, la qualificació negatica de registrador ha de ser confirmada.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació de la registradora de la propietat n.º 1 d'Alcalá de Guadaira (Sevilla), per la qual se suspèn la inscripció d'una escriptura d'adjudicació d'herència, segregació i lliurament de llegats.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Pàgines