Resoluciones

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual la Taula de la Subhasta, vist el resultat de la subhasta deserta, s'acorda l'alienació directa i l'adjudicació del bé, taxat en 12.345,84 euros i que va ser adjudicat per 1.001,01euros. Pel que fa a l'adjudicació directa després de quedar deserta la subhasta: No procedeix acudir a l'adjudicació directa perquè ha estat eliminada pel Reial Decret 1071/2017, i com resulta de l'actual article 107 del Reglament general de recaptació. Un cop declarada deserta la subhasta el procedent és aplicar la previsió de l'article 109.1, que de conformitat amb l'article 172.2 de la Llei general tributària, disposa que quan en el procediment d'alienació no s'haguessin adjudicat algun o alguns dels béns embargats, el òrgan de recaptació competent podrà proposar de forma motivada a l'òrgan competent la seva adjudicació a la Hisenda pública en pagament dels deutes no cobertes -o en cas de no entendre procedent aquesta opció, iniciar un nou procediment d'alienació a través d'una nova subhasta, d'acord a l'article 112.2 del Reglament general de recaptació. Pel que fa a el preu d'adjudicació inferior al 50% de la valor de taxació: És doctrina de la DG (per totes, la Resolució de 5 d'abril de al 2019), admetre que el creditor pugui sol·licitar l'adjudicació de la finca per una quantitat que representi menys del 50% de la valor de taxació de la finca, suposa trencar l'equilibri que el legislador ha volgut que el procediment de constrenyiment garanteixi entre els interessos de l'executant (obtenir la satisfacció del seu crèdit amb càrrec a el bé hipotecat), i de l'executat (no patir un perjudici patrimonial molt més gran que el valor del que es deu al creditor). La interpretació d'una norma no pot emparar l'empobriment desmesurat i sense fonament d'una banda, i l'enriquiment injust de l'altra »

Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
diumenge, 2 agost, 2020

Es debat en el present recurs si escau expedir nota simple de el patrimoni de l'alcalde de l'Ajuntament de Chiclana. Segons el parer de l'registrador no procedeix per no haver-se acreditat un interès directe, legítim i patrimonial. El recurs ha de ser desestimat i confirmada la fundada nota de qualificació del registrador ja que no s'aprecia l'interès concret patrimonial que legitima per l'obtenció de la informació registral.

Resolució de 9 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Chiclana de la Frontera n.º 2, per la qual es denega l'expedició de nota simple informativa.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020

Es discuteix en el present expedient si la certificació administrativa és títol adequat per a inscriure la transmissió d'un immoble per part de l'Administració pública a un particular o si cal atorgar escriptura pública per a la inscripció en el Registre de la Propietat La Llei de l'Patrimoni de les Administracions públiques en el seu article 113 estableix que amb certes excepcions, els negocis jurídics d'adquisició o alienació de béns immobles i drets reals es formalitzaran en escriptura pública.

Resolució de 9 de gener de 2020, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Castelló de la Plana n.º 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una resolució expedida per la cap de Secció de la Secretaria General de Patrimoni de l'Estat de la Delegació d'Economia i Hisenda de Castelló.

Fecha: 
dimecres, 8 abril, 2020

Pàgines