Resoluciones

Constitueix l'objecte d'aquest recurs determinar si procedeix la inscripció d'una rectificació de descripció de finca acreditada en expedient notarial tramitat d'acord amb l'article 201 de la Llei Hipotecària. En el cas d'aquest recurs, els dubtes manifestats i degudament fonamentades en la certificació inicial i en la qualificació justifiquen la negativa a practicar la inscripció, al no haver quedat desvirtuades per l'actuat en la tramitació de l'expedient de rectificació de superfície.

Resolució de 4 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat interí de Clots, per la qual se suspèn la inscripció d'una acta notarial en la que es conclou un procediment de rectificació de descripció que preveu l'article 201 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020

Si bé l'escriptura de constitució d'hipoteca s'atorga durant la fase de liquidació del concurs, no és fins després de la conclusió de la mateixa quan es presenta a inscripció al Registre, moment en el qual el deutor ha recuperat íntegres les seves facultats d'administració i disposició sobre els seus béns i en què la hipoteca haurà quedat plena i perfectament constituïda.

Resolució de 2 de desembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa de registrador de la propietat accidental de Palma de Mallorca n.º 4 a inscriure una escriptura de constitució d'hipoteca durant la fase de liquidació del concurs.

Fecha: 
dimarts, 21 gener, 2020

La Direcció General ha reiterat que la negativa a la pràctica d'un assentament de presentació només s'ha de fer quan el document la constància registral se sol·licita sigui, palmària i indubtablement, d'impossible accés a Registre. En el present expedient ens trobem davant d'una instància privada que no pot provocar assentament registral algun, per la qual cosa s'ha de confirmar la decisió de l'registrat

Resolució de 28 de novembre de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de registrador de la propietat de Xixona, per la qual es denega la rectificació de la cabuda d'una finca.

Fecha: 
dimarts, 14 gener, 2020

El registrador de la propietat en la seva nota de qualificació assenyala com a defecte que les dades que consten a la cèdula d'habitabilitat i en els certificats cadastral, energètic i de la comunitat de propietaris relatius a la finca als quals es refereixen són diferents dels que identifiquen la finca transmesa, d'acord amb els quals es transcriuen en l'escriptura de compravenda, que reprodueix els que consten en el Registre de la Propietat.  Es dóna que en tota la documentació aportada consta la venedora com a titular de la finca situada a la planta segona, porta quarta, de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, i en el Registre consta la mateixa persona com a titular de la finca situada al la planta segona de l'edifici del carrer Harmonia, número 5, tot indica que la finca a la qual es refereix la documentació és la mateixa que la finca objecte de el contracte de compravenda, sobretot si es té en compte que el registrador no ha manifestat a la seva nota l'existència de possibles dubtes raonables que justifiquen la seva decisió.

RESOLUCIÓ JUS/3601/2019, de 19 de desembre, dictada en el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona Gonzalo Veciana García-Boente contra la qualificació de 27 de juny del registrador de la
propietat titular del Registre de la Propietat núm. 11 de Barcelona que suspèn la inscripció d’una escriptura de compravenda perquè no existeix una coincidència indubtable entre les dades de la finca a què es refereix la documentació adjunta a l’escriptura i les dades que resulten del registre.

Fecha: 
divendres, 10 gener, 2020

-

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que deniega la rectificación de la titularidad de determinadas fincas inscritas por concentración parcelaria.

Fecha: 
dimecres, 8 gener, 2020

Pàgines