Resolució de 20 de març de 2020, de l'Agència Tributària d'Andalusia, per la qual es determina la forma d'obtenció i descàrrega de la diligència emesa per l'agència tributària d'andalucía per a la justificació de la presentació de el document públic als efectes del que disposa l'article 33 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, i en l'article 54 del Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre.

Fecha: 
dijous, 26 març, 2020