Resolució de 16/03/2020, de la Secretaria General d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de Consell de Govern de 16/03/2020 pel qual es dóna aplicació a la previsió de l'article 97.1 de l' text refós de la Llei d'Hisenda de Castella-la Manxa, aprovat per Decret Legislatiu 1/2002, de 19 de novembre, respecte a l'exercici de la funció interventora en la modalitat de fiscalització limitada prèvia.

Fecha: 
dilluns, 22 juny, 2020