Resolució de 15 de juliol de 2020, de la Direcció general de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 19 de març de 2020, per la qual s'estableixen les condicions per a la tramitació i contestació a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària dels requeriments d'informació a què es refereix l'article 97.5 de Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, dirigits a entitats de crèdit i referits a béns immobles.

Fecha: 
divendres, 24 juliol, 2020