Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit i es modifica el Reial Decret 1041/1990, de 27 de juliol, pel qual es regulen les declaracions censals que han de presentar a efectes fiscals els empresaris, els professionals i altres obligats tributaris; el Reial Decret 338/1990, de 9 de març, pel qual es regula la composició i la forma d'utilització del número d'identificació fiscal, el Reial Decret 2402/1985, de 18 de desembre, pel qual es regula el deure de expedir i lliurar factura que incumbeix als empresaris i professionals, i el Reial Decret 1326/1987, de 11 de setembre, pel qual s'estableix el procediment d'aplicació de les directives de la Comunitat Econòmica Europea sobre intercanvi d'informació tributària.

Fecha: 
dijous, 31 desembre, 1992