Presentat en el Registre de la Propietat testimoniatge d'acte ferm pel qual s'acorda la liquidació de el règim de guanys d'un matrimoni i l'adjudicació d'una finca a favor de l'esposa, el registrador practica la inscripció respecte el 99%, denegant l'1 % restant per no constar inscrit a nom dels demandats, sinó de persona diferent. Les exigències del principi de tracte successiu han de confirmar en el present cas la negativa a la inscripció d'una sentència dictada en un procediment seguit en el qual no ha estat part el titular registral de l'1% de el ple domini de la finca. Com es dedueix de l'article 222.2 de la Llei d'enjudiciament civil, els efectes d'una sentència només arriben a les parts de l'procés en què s'hagi dictat i als seus hereus i drethavents.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020