Mitjançant una escriptura es formalitza un préstec concedit per l'entitat de crèdit a una persona física garantit amb hipoteca sobre l'habitatge habitual de la prestatària. En aquesta escriptura es pacta un interès de demora que serà el resultat de sumar dos punts al tipus d'interès nominal emprat per al càlcul de l'interès remuneratori en cada moment. El registrador suspèn la inscripció d'aquesta clàusula per entendre que les normes sobre fixació del tipus d'interès moratori que estableixen els articles 25 de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari i 114.3.º de la Llei Hipotecària, no admeten pacte en contrari. Davant el règim general d'autonomia de la voluntat dins dels límits legals en la contractació, el legislador espanyol ha optat per un règim d'exclusió de la mateixa en matèria d'interessos de demora, per tal d'evitar qualsevol discussió sobre la transparència o abusivitat de la clàusula reguladora d'aquests interessos. Es tracta, doncs, d'una decisió de política legislativa que exclou completament la negociació, i per tant la fixació d'un tipus de demora inferior a al legal.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020