Mitjançant l'escriptura que és objecte de la qualificació impugnada es formalitza un préstec per finançar l'adquisició d'un habitatge habitual dels prestataris; i en garantia de la mateixa es constitueix hipoteca sobre la finca. En el present cas el notari expressa que l'escriptura conté condicions generals de contractació que han estat dipositats al Registre de Registre de Condicions Generals de la Contractació, adverteix l'aplicabilitat de l'esmentada Llei 7/1998, de 13 d'abril, així com de l'obligació d'inscriure en aquest Registre els formularis dels préstecs i crèdits; així mateix, afegeix que s'ha comprovat, mitjançant consulta telemàtica, que l'entitat prestadora ha dipositat en aquest Registre condicions generals de la contractació, havent complert el notari, segons afirma, totes les obligacions que, respecte d'aquestes condicions generals, estableix l'article 23 i altres concordants de la Llei 7/1998. Per tot això, el defecte expressat en la qualificació impugnada no pot ser mantingut

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020