Mitjançant l'escriptura objecte dle recurs, atorgada pels dos únics socis d'una societat de responsabilitat limitada, casats entre si, aquests acorden que, respecte de les participacions assumides amb caràcter de guanys per l'esposa en el moment de la constitució de la societat , l'exercici dels" drets i obligacions inherents a la condició de soci" sigui exercida des d'aquest moment pel marit i que com a conseqüència, el citat espòs ha quedat a tots els efectes com a únic soci de la societat, la qual ha adquirit caràcter unipersonal i sol·liciten de registrador mercantil que faci constar en el Registre aquesta unipersonalitat sobrevinguda. Perquè es produeixi un desplaçament patrimonial de les participacions socials d'un cònjuge a un altre, tot i que aquesta circumstància no afecti el caràcter de guanys d'aquelles, cal que s'apliquin les regles generals o les especials dels negocis de comunicació entre cònjuges, circumstància que no es produeix en el supòsit de fet en què els cònjuges es limiten a afirmar que «l'exercici dels drets i obligacions inherents a la condició de soci sigui exercida des d'aquest moment per l'altre membre de la societat de guanys», declaració de voluntat que per si sola no revela l'existència d'un desplaçament patrimonial d'un cònjuge a un altre i que per si mateixa no permet entendre que la condició de soci ha estat objecte de transmissió.

Fecha: 
dissabte, 14 març, 2020