Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada s'eleven a públic els acords adoptats per unanimitat en junta universal d'una societat de responsabilitat limitada, pels quals es modifiquen els estatuts socials, de manera que es disposa que, notificat a la societat l'inici o obertura d'un procediment administratiu o judicial d'embargament de les participacions socials davant qualsevol dels socis de la societat que tingués com a objecte la immobilització de les mateixes que pogués desembocar en un procediment d'execució forçosa, la societat, a través de l'òrgan d'administració , podrà adquirir la totalitat de les participacions embargades, havent exercitar el dret en un termini màxim de tres mesos a comptar de la notificació a la societat del procediment d'embargament; i si la societat no exercita aquest dret, tots els socis podran adquirir les participacions embargades, en el termini màxim de vint dies.

Fecha: 
dijous, 13 juny, 2019