Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada es formalitza les decisions de l'soci únic d'una societat sobre desemborsament de dividends passius i augment de capital social de la mateixa. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè, al seu judici, ja que el desemborsament de dividends passius de l'capital augmentat es realitza mitjançant aportacions no dineràries, s'ha d'acompanyar l'informe elaborat per l'expert independent a què es refereix l'article 67 de la Llei de Societats de Capital. En nom de el principi de realitat de l'capital social el legislador estableix determinades cauteles, com la impossibilitat d'emetre accions que no responguin a una efectiva aportació patrimonial a la societat (article 59 de la Llei de societats de capital) i l'exigència d'acreditació suficient i objectivament contrastada de la realitat d'aquesta aportació, com a requisit previ a la inscripció (cfr., entre altres, els articles 62 i 63 de la Llei de societats de capital). Aquesta exigència, en la hipòtesi d'ampliació de capital amb càrrec a aportacions no dineràries, es tradueix en la necessitat -amb les excepcions establertes- d'un informe elaborat per expert independent amb descripció i valoració de tals aportacions

Fecha: 
divendres, 2 agost, 2019