Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada es formalitza la compravenda de les set finques registrals que integren la totalitat d'un edifici en règim de propietat horitzontal. S'ajorna el pagament de part de l'preu total i es pacta, entre altres clàusules, que la manca de pagament de l'import ajornat al seu venciment tindrà el caràcter de condició resolutòria explicita a què es refereix l'article 1504 del Codi Civil. Quan a l'impagament de l'preu ajornat de diverses finques venudes es lliga la facultat resolutòria de l'contracte per la part venedora, tal pacte no és inscriptible sense distribuir o determinar quin és part del preu pendent de què ha de respondre cadascuna de les finques venudes, ja que l'exigència de l'article 11 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
dijous, 12 març, 2020