Mitjançant l'escriptura objecte de la qualificació impugnada don J. G. A. propietari únic de la finca registral 2.090, declara l'ampliació de l'obra nova, així com quatre nous elements privatius en el règim de propietat horitzontal. La preceptiva llicència urbanística serà exigible, si escau, a efectes d'inscripció, separadament, tant per als actes de parcel·lació, divisió o segregació, com per a les obres d'edificació i la seva ampliació, reforma o modificació, que així es declarin i pretenguin accedir a el Registre de la Propietat. De manera paral·lela, cadascuna de les edificacions que es declarin i pretenguin el seu accés a la publicitat registral haurà d'estar emparada en la preceptiva llicència, i més quan puguin arribar a motivar l'obertura de foli propi en els llibres de Registre

Fecha: 
divendres, 3 juliol, 2020