Mitjançant l'escriptura la qualificació ha motivat el present recurs es constitueix una societat de responsabilitat limitada, unipersonal. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè, al seu parer, ha de consentir la aportació de béns mobles el cònjuge de la sòcia única, per aplicació dels articles 1361, 1375 i 1377 de el Codi Civil. A el no ser objecte d'inscripció en el Registre Mercantil la transmissió de domini de el bé aportat, no pot el registrador denegar l'accés a aquell d'una escriptura com la qualificada en aquest cas. I és que, havent-se realitzat el desemborsament de capital social, no pot qualificar-se com nul·la la societat

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019