Mitjançant l'escriptura la qualificació és objecte d'aquest recurs es modifiquen els estatuts d'una societat de responsabilitat limitada de manera que es disposa, que la retribució dels membres de consell d'administraciónestará composta per una assignació fixa, dinerari i en espècie i, si cas, dietes per assistència a les reunions de Consell d'Administració. En el present cas, la registradora afirma que resulta indeterminat si hi ha o no dietes com a part de la retribució. Però, si la disposició estatutària relativa a la retribució dels consellers s'interpreta en el seu conjunt i en el sentit més adequat perquè produeixi efecte (articles 1285 i 1284 de el Codi Civil), s'ha d'entendre en el sentit de previsió efectiva de el sistema de retribució consistent en dietes per assistència, la quantia la junta general i la percepció només és procedent «si és el cas», és a dir en els casos en què el conseller assisteixi a les reunions de l'consell d'administració.

Fecha: 
dimecres, 30 octubre, 2019