Mitjançant el present recurs es pretén que es faci constar en el Registre Mercantil el canvi de soci únic de la societat a societat unipersonal. El registrador suspèn la inscripció sol·licitada perquè el Registre es troba tancat per falta del dipòsit de comptes anuals. Transcorregut més deun any des de la data del tancament de l'exercici social sense que s'hagi practicat en el Registre Mercantil el dipòsit dels comptes anuals degudament aprovades, no pot inscriure cap document relatiu a la societat mentre l'incompliment persisteixi.

Fecha: 
dimecres, 25 setembre, 2019