L'objecte de la present resolució consisteix a dilucidar la procedència de la inscripció en el registre de la propietat de la testimoniança d'una sentència declarativa de domini que declara que qui sol·licita la inscripció ha usucapit la propietat d'un immoble situat a Catalunya, d'acord amb les disposicions del dret civil català que regulen aquesta modalitat adquisitiva. És inequívoca i indiscutible la usucapió produïda, perquè aquesta s'ha consumat d'acord amb els requisits exigits pel Codi civil de Catalunya i, per tant, havent-se declarat judicialment l'adquisició del dret de propietat per part de la recurrent, ha d'estimar-se el recurs interposat i, en compliment del manament judicial relatiu a l'accés al registre del dret controvertit, disposar que aquest dret ha de ser objecte d'anotació preventiva i s'ha de procedir a inscriure'l un cop transcorreguts els terminis legals per a exercir l'acció de rescissió de les sentències dictades en rebel·lia.

Fecha: 
dimarts, 10 juliol, 2018