L'expedient té per objecte una escriptura de partició d'herència en la qual es manifesta que, quan s'expedisca còpia autèntica d'ella s'acompanyarà també la còpia de l'acta de declaració d'hereus abintestat de l'causant. A l'no haver-se aportat més que una còpia simple, però no autoritzada de la referida acta, la registradora suspèn la inscripció. En el cas ni s'acompanya còpia autoritzada de l'acta de declaració d'hereus, ni el notari autoritzant de l'escriptura d'herència fa transcripció, total o parcial ni testimoni en relació, de manera que traslladi els particulars necessaris perquè en la seva qualificació la registradora pugui analitzar tots els extrems que en l'actualitat preveu l'article 22.2 de la Llei 15/2015, de la Jurisdicció Voluntària No cal sinó confirmar la qualificació impugnada, desestimant el recurs interposat, sense que, donada l'exigència de documentació pública establerta a l'article 3 de la Llei Hipotecària, sigui bastant a aquests efectes l'aportació d'una còpia simple.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020