Per l'escriptura objecte de la qualificació impugnada, es va formalitzar la venda i adjudicació per part d'una cooperativa a favor de cent un cooperativistes, proindivís, de determinades participacions d'una finca. La registradora suspèn la inscripció sol·licitada per entendre que, a la vista del certificat incorporada a l'escriptura qualificada, no es pot apreciar que el representant de la cooperativa tingui de facultats suficients en relació amb l'acte contingut en l'escriptura. Si la certificació dels acords de la Junta General de la cooperativa faculta el president de la junta rectora especialment per adjudicar als cooperativistes «una centèsima part indivisa d'al local social finca 3.929 de Registre de la Propietat i de la resta de la possessió matriu finca 2.777 adscrit , parts totes de la Urbanització "(...)" », i, en canvi, no expressa el mateix respecte de la finca objecte de la escriptura qualificada, s'ha d'entendre que aquest atorgant no acredita facultats suficients per a l'adjudicació qüestionada.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020