L'escriptura d'exercici d'opció s'ajusta als termes convinguts amb el concedent de l'opció, de manera que l'exercici unilateral parcial de l'opció pels optatarios és perfectament viable i eficaç, sense necessitat de nou atorgament. A més, s'expressa en l'escriptura que el pagament es realitza per imputacions a el pagament de les rendes arrendatícies, de la quantitat inicialment lliurada, i per la compensació de pagaments de despeses de comunitat, impost de béns immobles i altres realitzats pels optants en substitució dels concedents, tal com s'havia estipulat en la concessió de l'opció, estant a més acreditades les quantitats deduïdes, pel que no procedeix la consignació de cap quantitat per a la cancel·lació parcial de les anotacions d'embargament posteriors, sense perjudici de la comunicació a l' òrgan judicial que escaigui (cfr. article 143 Reglament hipotecari).

Fecha: 
dimarts, 10 març, 2020