La sentència judicial ferma objecte de qualificació negativa pel registrador, declara de forma inequívoca que E. C. T., essent propietària d’una meitat indivisa de la finca que es troba al número 22 del carrer França de Calldetenes, ha adquirit l’altra meitat per usucapió. Del cos de la sentència resulta que la usucapió s’ha produït per la possessió en concepte d’amo, continuada i pacífica durant 30 anys, termini que era l’exigit per l’article 342 de la Compilació de Dret civil de Catalunya, aplicable al supòsit de fet per raó del temps en què es començà a produir. Aquesta sentència és títol hàbil per a produir la usucapió contra tabulas a la qual es refereix l’article 36 de la Llei hipotecària.

Fecha: 
divendres, 20 juny, 2014